Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5813

Đã truy cập : 43497526

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 24/6/2019

25/06/2019 09:47 Số lượt xem: 76

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 24/6/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 15.020 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 12.088 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 9.972 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 676 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 4.896 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.418 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 2.115 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 428 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  1.960 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 1.021 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 2.922 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 10 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 16.518 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 10.721 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 6.047 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.575 tỷ đồng. 

 2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 7.526 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 3.841 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 1.934 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1.751 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 4.509 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 4.412 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 3.015 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 80 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 64 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 1.116 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 18 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 239 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 88 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 16 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 14 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 126 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 397 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 509 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 252 tỷ đồng; chi khác: 96 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 1.400 tỷ đồng (Chi lương: 750 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 175 tỷ đồng, huyện: 443 tỷ đồng, xã: 132 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 72 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 328 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 76 tỷ đồng, huyện: 220 tỷ đồng, xã: 32 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 179 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 45 tỷ đồng, huyện: 118 tỷ đồng, xã: 16 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học - Thống kê