Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4298

Đã truy cập : 43580040

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 26/11/2019

27/11/2019 14:00 Số lượt xem: 260

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 26/11/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 27.647 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 22.252 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 17.238 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.325 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 8.209 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.540 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 5.014 tỷ đồng.

     + Thuế thu nhập cá nhân:  3.103 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 2.061 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 5.374 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 21 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 26.483 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 16.074 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 10.226 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 4.783 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương (gồm cả trả nợ gốc tiền vay): 15.822 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 11.699 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 6.647 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.704  tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 8.505 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 8.409 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 6.934 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 165 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 136 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.671 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 44 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 445 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 174 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 38 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 33 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 255 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 994 tỷ đồng; Chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 971 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 494 tỷ đồng; chi khác: 516 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.615 tỷ đồng (Chi lương: 1.398 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 327 tỷ đồng, huyện: 826 tỷ đồng, xã: 245 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 132 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 619 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 145 tỷ đồng, huyện: 417 tỷ đồng, xã: 57 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 338 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 83 tỷ đồng, huyện: 223 tỷ đồng, xã: 31 tỷ đồng;…).

    - Chi trả nợ lãi tiền vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 38 tỷ đồng.

    - Trả nợ gốc tiền vay trong nước: 343 tỷ đồng.

Phòng Tin học - Thống kê