Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8430

Đã truy cập : 45301261

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh hết ngày 28/3/2021

29/03/2021 10:17 Số lượt xem: 254

Theo dữ liệu trên hệ thống Tabmis về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước  tính đến hết ngày 28/ 3/2021 của tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 9.590 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 34% so với dự toán giao, bao gồm:

- Thu nội địa: 7.810 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ và đạt 35% so với dự toán (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 5.816 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 393 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 2.811 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.001 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 1.995 tỷ đồng .

     + Thuế thu nhập cá nhân:  1.035 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 90 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 1.778 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 32% so với dự toán giao

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 1 tỷ đồng

II. Chi ngân sách địa phương. 

 Tổng số chi ngân sách địa phương: 6.028 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 3.126 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 1.405 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1.497 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển bao gồm: Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 3.911 tỷ đồng (Trong đó cấp tỉnh: 2.085 tỷ đồng; cấp huyện: 507 tỷ đồng; cấp xã: 1.319 tỷ đồng).

- Chi thường xuyên: 1.714 tỷ đồng ( Trong đó cấp tỉnh: 692 tỷ đồng; cấp huyện: 844 tỷ đồng; cấp xã: 178 tỷ đồng). Bao gồm chi  theo các lĩnh vực: chi quốc phòng: 43 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 46 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 595 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 29 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 159 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 33 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 57 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 8 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 66 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 175 tỷ đồng; Chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 273 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 160 tỷ đồng; chi khác: 71 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân:  739 tỷ đồng (Chi lương: 372 tỷ đồng.Trong đó: Cấp tỉnh: 94 tỷ đồng, Cấp huyện:  245  tỷ đồng, Cấp xã: 68 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 35 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương:  179 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 41  tỷ đồng, huyện:  122 tỷ đồng, xã: 16 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 102 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 24 tỷ đồng, huyện: 70 tỷ đồng, xã: 8 tỷ đồng;…).

Phòng Tin học - Thống kê