Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6802

Đã truy cập : 45199955

Tình hình thực hiện dự toán, thu, chi NSNN tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 15/02/2021

18/02/2021 09:57 Số lượt xem: 113

BÁO CÁO GỒM 10 BIỂU

SỐ VÀ TÊN BIỂU

Ghi chú

 Biểu số 1: Ccân đối ngân sách địa phương năm 2021

Biểu 1

 Biểu số 2: Tổng hợp thu, chi các cấp ngân sách

Biểu 2

 Biểu số 3: Tình hình thực hiện thu, vay NSĐP năm 2021

Biểu 3

 Biểu số 4: Tổng hợp các cơ quan thu trên địa bàn năm 2021

Biểu 4

 Biểu số 5: Tình hình thực hiện chi NSĐP năm 2021

Biểu 5

 Biểu số 6: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp tỉnh năm 2021

Biểu 6

 Biểu số 7: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp huyện năm 2021

Biểu 7

 Biểu số 8: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp tỉnh năm 2021

Biểu 8

 Biểu số 9: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp huyện năm 2021

Biểu 9

Biểu số 10: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp xã năm 2021

Biểu 10

 

* Ghi chú: Số ứng chỉ lấy phần tạm ứng trong tabmis (Bỏ phần chi ứng trước)

Download báo cáo thống kê tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách đến hết ngày 15/02/2021  >> Tải về tại đây