Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5702

Đã truy cập : 43497441

Tình hình thực hiện dự toán, thu, chi NSNN tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 30/9/2019

01/10/2019 14:45 Số lượt xem: 96

BÁO CÁO GỒM 10 BIỂU

SỐ VÀ TÊN BIỂU

Ghi chú

 Biểu số 1: Quyết toán cân đối NSĐP năm 2019

Biểu 1

 Biểu số 2: Tổng hợp thu, chi các cấp ngân sách

Biểu 2

 Biểu số 3: Quyết toán thu, vay NSĐP năm 2019

Biểu 3

 Biểu số 4: Tổng hợp các cơ quan thu trên địa bàn

Biểu 4

 Biểu số 5: Quyết toán chi NSĐP năm 2019

Biểu 5

 Biểu số 6: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp tỉnh

Biểu 6

 Biểu số 7: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp huyện

Biểu 7

 Biểu số 8: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp tỉnh

Biểu 8

 Biểu số 9: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp huyện

Biểu 9

Biểu số 10: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp xã

Biểu 10

 

* Ghi chú: Số ứng chỉ lấy phần tạm ứng trong tabmis (Bỏ phần chi ứng trước)

Download báo cáo thống kê tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách đến hết ngày 30/9/2019  >> Tải về tại đây