Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5343

Đã truy cập : 43521863

Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2019

09/10/2019 08:16 Số lượt xem: 359

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

TT

NỘI DUNG

BIỂU MẪU

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

TẢI VỀ

I

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

 

46/BC-STC

19/4/2019

Báo cáo số 46/BC-STC

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

Biểu mẫu số 59

 

19/4/2019

File Excell số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

Biểu mẫu số 60

 

19/4/2019

File Excell số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

Biểu mẫu số 61

 

19/4/2019

File Excell số liệu

II

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

 

78/BC-STC

18/6/2019

Báo cáo số 78/BC-STC

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

Biểu mẫu số 59

 

18/6/2019

File Excell số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

Biểu mẫu số 60

 

18/6/2019

File Excell số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

Biểu mẫu số 61

 

18/6/2019

File Excell số liệu

III

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

 

166/BC-STC

08/10/2019

Báo cáo số 166/BC-STC

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

Biểu mẫu số 59

 

08/10/2019

File Excell số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

Biểu mẫu số 60

 

08/10/2019

File Excell số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2019

Biểu mẫu số 61

 

08/10/2019

File Excell số liệu