Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7010

Đã truy cập : 45200166

Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2020

14/04/2020 15:29 Số lượt xem: 2684

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

TT

NỘI DUNG

BIỂU MẪU

SỐ QĐ (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

TẢI VỀ

I

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

 

45/BC-STC

13/4/2020

Báo cáo số 45/BC-STC

1

Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

Biểu mẫu số 59

 

13/4/2020

File Excell số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

Biểu mẫu số 60

 

13/4/2020

File Excell số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

Biểu mẫu số 61

 

13/4/2020

File Excell số liệu

II  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020   414/BC-STC 07/7/2020 Báo cáo số 414/BC-STC

1

 Cân đối ngân sách địa phương đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 Biểu mẫu số 59   07/7/2020 File Excell số liệu

2

Tổng hợp dự toán thu ngân sách Nhà nước đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 Biểu mẫu số 60   07/7/2020 File Excell số liệu

3

Dự toán chi Ngân sách địa phương đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 Biểu mẫu số 61   07/7/2020 File Excell số liệu
III Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 3 năm 2020   179/BC-STC 15/10/2020 Báo cáo số 179/BC-STC
1 Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Biểu mẫu số 59   15/10/2020 File Excell số liệu
2 Ước thực hiện thu ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Biểu mẫu số 60   15/10/2020 File Excell số liệu
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Biểu mẫu số 61   15/10/2020 File Excell số liệu

 

 

Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2019