Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Trả lời công dân trên cổng thông tin điện tử.

28/01/2019 14:49 Số lượt xem: 351

Ngày 23/01/2019, Sở Tài chính nhận được câu hỏi của bạn đọc Cổng Thông tin điện tử Bắc Ninh. Nội dung câu hỏi như sau:Chủ trương của nhà nước là ưu tiên cho giáo dục và đào tạo, đề nghị quý Sở cho biết chủ trương này được thể hiện như thế nào trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019?

Trả lời:

          1. Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 có quy định việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề như sau: “Đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới không thấp hơn mức dự toán Thủ tướng Chính phủ giao”.

           2. Quyết định số 1629 /QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của  Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, giao chỉ tiêu chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của tỉnh Bắc Ninh là 3.304.307 triệu đồng. Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 giao chỉ tiêu chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề là 3.304.307 triệu đồng, bằng chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao./.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4205

Đã truy cập : 43174306