Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6181

Đã truy cập : 43676919

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

13/01/2020 07:53 Số lượt xem: 247

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

Theo đó, xây dựng Kế hoạch nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và người dân…..

Đ/c Ngô Thị Thanh Hương, Chánh Văn phòng Sở, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2020 của Sở Tài chính

Kế hoạch nêu rõ, nội dung tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế  xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng thành phố thông minh, Chính quyền điện tử như: cung cấp thông tin điện tử trên cổng, trang thông tin điện tử nhằm nâng cao chỉ số minh bạch thông tin; tăng cường ứng dụng  mạng xã hội, nền tảng di động trong tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và đo lường mức độ hài lòng của công dân; tuyên truyền phổ biến các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về cải cách hành chính năm 2020. Kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị như: cải cách tổ chức bộ máy…

Kế hoạch cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính cơ quan, đơn vị mình trên Cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị.Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, ban hành quy chế tổ chức thực hiện có hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức; lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Huy động, bố trí sử dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, về hành chính nhà nước, thực hiện theo dõi, hướng dẫn và báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

                          (Kèm theo Kế hoạch số 04/KH-UBND).       

Văn phòng Sở