Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6092

Đã truy cập : 43676911

Văn phòng Sở

06/06/2018 10:46 Số lượt xem: 2747
VĂN PHÒNG SỞ

Điện thoại: 02223.822396;  Fax: 02413.823219

Email: vp.stc@bacninh.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở theo quy định; đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị đã được Giám đốc Sở thông qua.

 Thực hiện và đôn đốc, giám sát các phòng, đơn vị thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ và các Nội quy, Quy chế khác trong tổ chức, hoạt động của cơ quan.

 Chủ trì trong việc đôn đốc, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá, duy trì việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở theo quy định.

 Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và đơn vị trực thuộc.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh: đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở; thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên các phòng, đơn vị thuộc Sở; dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, cho thôi việc và giải quyết các chính sách chế độ đối với cán bộ theo quy định.

Quản lý hồ sơ cán bộ và các tài liệu có liên quan đến quá trình công tác và học tập của cán bộ thuộc Sở; thực hiện quản lý khai thác, sử dụng lưu trữ hồ sơ theo quy định; theo dõi và giải quyết chế độ nghỉ phép của cán bộ cơ quan.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở: tổng hợp biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương theo quy định nhà nước; bố trí, sử dụng, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo quy định.

Thực hiện xây dựng dự toán, phân khai, sử dụng kinh phí hành chính; quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra quyết toán, kinh phí trích lại sau thanh tra. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và xét duyệt quyết toán đơn vị thuộc Sở; tổng hợp quyết toán và quản lý tài sản của Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm tra quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành. Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở lập dự toán kinh phí trích lại sau thanh tra.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua; thực hiện chính sách thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ thường trực HĐTĐKT của Sở.

Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị hướng dẫn, kiểm tra, xác minh và đôn đốc tổng hợp báo cáo minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư cơ quan; kiểm tra về thể thức các văn bản đi của Sở; quản lý con dấu và các văn bản đi, đến; tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác lưu trữ tại Sở; quản lý và hướng dẫn việc khai thác tài liệu tại cơ quan theo quy định.

Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác tại Sở; cung cấp các thông tin cần thiết khi khách đến giao dịch công tác; đón khách trong các cuộc hội nghị, tiếp khách của Sở; phương án bảo vệ cơ quan, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với người và phương tiện làm việc.

 Quản lý và tổ chức vận hành xe ô tô đảm bảo an toàn người và phương tiện; phục vụ công tác Lãnh đạo Sở và công tác chung của cơ quan theo quy định.

2. Danh sách cán bộ, chuyên viên:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

  Ngô Thị Thanh Hương

Chánh văn phòng

0989.291126

 ntthuong.stc@bacninh.gov.vn

2

 Nguyễn Đắc Thảo

Phó Chánh VP

0973.969666

ndthao.stc@bacninh.gov.vn

3

 Ngô Thu Huyền

Phó Chánh VP

0904.110333

 nthuyen.stc@bacninh.gov.vn

4

 Đỗ Thị Lan Oanh

Chuyên viên

0989.063026

 dtloanh.stc@bacninh.gov.vn

5

 Nguyễn Thị Hồng Liên

Chuyên viên

0982.562602

 nthlien.stc@bacninh.gov.vn

6

 Lưu Thị Đoan

Cán Bộ

0947.911299

 ltdoan.stc@bacninh.gov.vn

7

 Đặng Thị Phượng

Cán Bộ

0915.469293

 dtphuong.stc@bacninh.gov.vn

8

 Nguyễn Văn Đức

Lái Xe

0979.768098

 nvduc.stc@bacninh.gov.vn

9

 Lê Xuân Luận

Lái Xe

0978.297201

 lxluan.stc@bacninh.gov.vn
10  Vũ Thị Minh Trang Cán bộ   ntmtrang.stc@bacninh.gov.vn