Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Phần mềm tài chính

Nội dung tìm kiếm
 
Cẩm nang sử dụng hệ thống TABMIS
Ngày tạo 06/06/2014
Dung lượng 1.81 MB
Tải về Cam_nang_su_dung_he_thong_TABMIS.pdf
Phần mềm kế toán ngân sách xã 6.0
Ngày tạo 03/10/2014
Dung lượng N/A
Tải về http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/Setup_KTXA_6_0.rar
Tin học ứng dụng phần 3
Ngày tạo 06/08/2014
Dung lượng N/A
Tải về https://drive.google.com.../0B4elOHekBwTpc2g3aV93RDJuV1E/edit?usp=sharing
Phần mềm hỗ trợ tabmis
Ngày tạo 23/01/2015
Dung lượng N/A
Tải về https://drive.google.com.../0B4elOHekBwTpRURVTUluNU9QMUE/view?usp=sharing
Quản lý ngân sách 8.0
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://taichinh.danang.gov.vn...vn/userfiles/software/QLNSfox20120920.rar
Nâng cấp TABMIS ngày 02/05/2013
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://taichinh.danang.gov.vn....vn/userfiles/software/Tabmis-Nangcap.rar
Phần mềm hỗ trợ từ xa Teamview
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về https://docs.google.com...d/0B4elOHekBwTpY19HRlM5c2s0d2M/edit?usp=sharing
Hỗ trợ từ xa mạng nội bộ các phòng Tài chính
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng 1.32 KB
Tải về docs.google.com
Kế toán hành chính sự nghiệp
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://tinhocbotaichinh.vn...rfiles/file/setupIMAS_9_0_1_6_09_07_2013.rar
Kế toán ngân sách xã 5.5
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://www.taichinh.danang.gov.vn/userfiles/software/KTXA55.rar
Kế toán HCSN 8.5
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://www.taichinh.danang.gov.vn/userfiles/software/KTHCSN85.doc
Tổng hợp và Quản lý Tài sản cố định
Ngày tạo 01/09/2013
Dung lượng N/A
Tải về http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/setup_QLTS_NET%20demo.rar