Quản lý giá Quản lý giá

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Chuyên mục Chuyên mục

Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Tài chính Bắc Ninh

Nội dung tìm kiếm
 
Phòng Quản lý ngân sách
Điện thoại liên hệ

02223.822395

Địa chỉ Email

pqlns.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Phòng Tin học và Thống kê
Điện thoại liên hệ

02223.823978

Địa chỉ Email

pthtk.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Phòng Quản lý giá và Công sản
Điện thoại liên hệ

02223.822397

Địa chỉ Email

pqlg.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Thanh tra Sở
Điện thoại liên hệ

02223. 825251

Địa chỉ Email

tt.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Phòng Tài chính doanh nghiệp
Điện thoại liên hệ

02223.823349

Địa chỉ Email

ptcdn.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Phòng Tài chính Đầu tư
Điện thoại liên hệ

02223.826059

Địa chỉ Email

pdt.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Văn phòng Sở
Điện thoại liên hệ

02223.822396

Địa chỉ Email

vp.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp
Điện thoại liên hệ

02223.822921

Địa chỉ Email

ptchcsn.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng

Trung tâm Tư vấn dịch vụ Quản lý Tài chính và Tài sản công
Điện thoại liên hệ

02223.822.922

Địa chỉ Email

ttqltsbds.stc@bacninh.gov.vn

Giới thiệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về trung tâm