Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Chuyên mục Chuyên mục

Phòng TCKH Huyện,TX,TP

Nội dung tìm kiếm
 
Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ 02223.825664
Địa chỉ Email ptckh.bn@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tiên Du
Điện thoại liên hệ 02223.837214
Địa chỉ Email ptckh.td@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lương tài
Điện thoại liên hệ 02223.867214
Địa chỉ Email ptckh.lt@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Bình
Điện thoại liên hệ 02223.556008
Địa chỉ Email ptckh.gb@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Từ Sơn
Điện thoại liên hệ 02223.740738
Địa chỉ Email ptckh.ts@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Thành
Điện thoại liên hệ 02223.865214
Địa chỉ Email ptckh.tt@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Phong
Điện thoại liên hệ 02223.860214
Địa chỉ Email ptckh.yp@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quế Võ
Điện thoại liên hệ 02223.863214
Địa chỉ Email ptckh.qv@bacninh.gov.vn
Giới thiệu Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về phòng