Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2716

Đã truy cập : 43088748

Ngày 08.01.2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh.