Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2643

Đã truy cập : 43101934

Tính đến ngày 15.3.20189, Sở Tài chính đã tiếp nhận 337 hồ sơ gửi đến và 01 hồ sơ kì trước chuyển qua thuộc chức năng quản lí của Sở Tài chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.