Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1530

Đã truy cập : 42390132

Thực hiện Hướng dẫn số 64/HD-CĐ, ngày 12.12.2017 của Công Đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, được sự thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, chiều ngày 12.02.2018, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.