Ngày 20/9/2023, Chính phủ  ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó có một số điểm mới sau: