Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2650
Đã truy cập : 65089692

.

14/10/2021 10:30 Số lượt xem: 277

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 

                DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

                              (Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-STC, ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính)

 

STT

TÊN QUY TRÌNH

I

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ

 

Văn phòng Sở

1

Quy trình quản lí công tác văn thư

2

Quy trình đánh giá công chức, viên chức

 

Tài chính Đầu tư

3

Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước có tổng mức đầu tư từ 15 tỉ đồng trở lên

4

Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng

 

Thanh tra Sở

5

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra tài chính

6

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

II

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Lĩnh vực quản lý giá

1

Quy trình hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

2

Quy trình đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

3

Quy trình lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

4

Quy trình quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

 

Lĩnh vực tin học thống kê tài chính

5

Quy trình đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

6

Quy trình quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

7

Quy trình cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

8

Quy trình cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

9

Quy trình tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

10

Quy trình thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

 

Lĩnh vực quản lý công sản

11

Quy trình thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lí tài sản công

12

Quy trình thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

13

Quy trình mua hóa đơn lẻ

14

Quy trình mua quyển hóa đơn

15

Quy trình xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

16

Quy trình xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

17

Quy trình cho ý kiến về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

18

Quy trình cho ý kiến  đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

19

Quy trình quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại

20

Quy trình quyết định tiêu huỷ tài sản công

21

Quy trình quyết định thanh lý tài sản công

22

Quy trình quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

23

Quy trình bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

24

Quy trình quyết định bán tài sản công

25

Quy trình quyết định điều chuyển sản công

26

Quy trình quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

27

Quy trình quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

28

Quy trình quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

29

Quy trình quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

30

Quy trình quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

31

Quy trình  quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

32

Quy trình điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

33

Quy trình cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

34

Quy trình chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

35

Quy trình thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

36

Quy trình xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước

37

Quy trình chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

38

Quy trình thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu