Thống kê truy cập

Trực tuyến : 11380
Đã truy cập : 62827486

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2022.

13/04/2022 09:05 Số lượt xem: 198

Sáng ngày 12/4/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 292-KL/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2022. Đồng thời, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2022) ….


 

Đảng ủy Sở Tài chính họp giao ban thường kỳ tháng 4/2022

Tiếp tc tuyên truyn nâng cao nhn thc cho đảng viên và qun chúng thc hin các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thông tin tuyên truyền “5K+ vacxin+ điều trị+ công nghệ+ đề cao ý thức cán bộ”; thc hin tt công tác ci cách hành chính; công tác phòng, chng tham nhũng; công tác dân vận, dân chủ và thc hin nếp sng văn minh trong vic cưới, vic tang, l hi.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt định kỳ; hoàn thành công tác kiểm tra giám sát năm 2022 đảm bảo theo Kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc năm 2022"; chi bộ triển khai sinh hoạt 04 chuyên đề/năm (01 quý/01 chuyên đề) với nội dung phù hợp nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng chi bộ.

 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 23/02/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tới đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ.

Triển khai, hưởng ứng giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV năm 2021-2022. Thông báo cử 01 quần chúng ưu tú tham gia lớp đối tượng kết nạp đảng; 02 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới.....

Đối với công tác chuyên môn, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02 ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

2. Rà soát nhiệm vụ của phòng, đơn vị chủ động triển khai hoàn thành tiến độ thời gian được giao.

3. Tiếp tục thực hiện thẩm định quyết toán đơn vị cấp huyện; xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán cấp tỉnh và đơn vị hỗ trợ; thông báo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 2021.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát xây dựng, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

5. Tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP  ngày 31/12/2017 của Chính phủ khi có phương án của các đơn vị gửi đến.

6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022 theo Công văn số 226/UBND-KTTH ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh.

7. Triển khai phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh.

8. Chuẩn bị tài liệu, số liệu làm việc với Đoàn giám sát của UBKT Trung ương.

9. Chuẩn bị tài liệu số liệu NSNN tỉnh Bắc Ninh năm 2021 làm việc với Đoàn KTNN.

10. Tiếp tục rà soát kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

11. Chuẩn bị tài liệu tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2022 với nội dung liên quan nhiệm vụ của Sở Tài chính.

12. Rà soát triển khai thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

13. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm tập trung năm 2022 của các cơ quan, đơn vị tránh dồn vào cuối năm.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác./.

Văn phòng Sở