Thống kê truy cập

Online : 7342
Đã truy cập : 138543269

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

02/08/2018 11:54 Số lượt xem: 17501

GIÁM ĐỐC SỞ : NGUYỄN KIM THOẠI

 
* Điện thoại cơ quan: 02223. 826243

* Email: nkthoai.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; phụ trách chung và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau 

             - Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

             - Công tác cải cách hành chính.

             - Công tác kế hoạch và điều hành ngân sách.

             - Chủ trì họp thường kì, đột xuất của Lãnh đạo Sở, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Tài chính, ngân sách. Điều hành hoặc phân công các đồng chí Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính.

              - Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lí ngân sách, Phòng Tài chính Đầu tư.

              - Sinh hoạt cùng với phòng Quản lí ngân sách.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: PHẠM QUỐC TUẤN

 

* Điện thoại cơ quan: 02223. 874232

* Email: pqtuan.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực   công tác sau:

         - Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Tài chính hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính và công tác ISO.

          - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Thanh tra Sở.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

          - Sinh hoạt cùng Thanh tra Sở.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: NGUYỄN ĐÌNH HUẤN


* Điện thoại cơ quan: 02223. 894099

* Email: ndhuan.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

         - Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Quản lí nhà nước về giá, công tác Tin học & Thống kê; công tác tư vấn, dịch vụ quản lí tài chính & tài sản công.

          - Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lí giá và công sản; phòng Tin học & Thống kê; Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lí tài chính & tài sản công và công tác tiếp dân.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

        - Sinh hoạt cùng với Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lí tài chính & tài sản công.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ : ĐỖ THỊ THU TRANG

 
* Điện thoại cơ quan: 02223. 824198

* Email: dtttrang.stc@bacninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

             - Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực quản lí nhà nước: Tài chính Doanh nghiệp; công tác hành chính quản trị của Sở; hệ thống thông tin Quản lí Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

              - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Doanh nghiệp và Văn phòng Sở.

             - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

            - Sinh hoạt cùng với phòng Tài chính Doanh nghiệp.

 

(Thông báo số 64/TB-STC, ngày 01/4/2021 của Sở Tài chính về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở)