Thống kê truy cập

Online : 6109
Đã truy cập : 138542433

Một số kết quả đạt được thực hiện quy chế dân chủ năm 2023 của Sở Tài chính.

29/11/2023 09:19 Số lượt xem: 171

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện; chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp ngày càng được nâng cao.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan là một chủ trương của nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là cán bộ) trong cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Sở Tài chính thường xuyên quán triệt, triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ thực hiện nghiêm túc: Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 304-QĐ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sở Tài chính tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước và điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2023 theo quy định.

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023; Kế hoạch về thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2023; Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần tạo sự thống nhất đồng thuận xã hội giai đoạn 2021-2025”; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế sử dụng kinh phí nội bộ Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các phòng, đơn vị; Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc…

Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử các nội dung về dự toán, tình hình thực hiện dự toán, bổ sung và quyết toán kinh phí của nội bộ Văn phòng Sở được đăng vào chuyên mục "Công khai ngân sách nội bộ Sở Tài chính"; công khai các nội dung về tình hình thực hiện công tác giá cả, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết luận Thanh tra, quy trình ISO và đăng tải tin tức tình hình hoạt động của Sở … công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Hiện nay, Sở Tài chính có 16/21 TTHC cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, trong đó, có 13 DVC trực tuyến toàn trình, 03 DVC trực tuyến một phần cấp tỉnh. Thực hiện tích hợp, cung cấp 16/16 DVC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Triển khai áp dụng, thực hiện quy trình Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 đối với 100% TTHC của Sở bảo đảm theo quy định.Tính đến hết ngày 31/10/2023, Sở Tài chính tiếp nhận 354 hồ sơ gửi đến, trong đó có 339 hồ sơ trực tuyến đạt 95,76%; 15 hồ sơ nhận trực tiếp; đã giải quyết và trả kết quả 354 hồ sơ. Trong kỳ, 100% hồ sơ được thực hiện giải quyết trả kết quả sớm hẹn, đúng hẹn, không có trường hợp hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa, hồ sơ chậm trả.

Thực hiện trả lời mục "Hỏi đáp" trên trang thông tin điện tử của Sở với tổng số 23 câu hỏi đảm bảo thời gian quy định và không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong việc giải quyết TTHC. 100% văn bản đi, văn bản đến được thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, qua đó giúp cho mỗi cá nhân nắm được nhiệm vụ để từ đó phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính rà soát, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xây dựng 04 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tham gia góp ý xây dựng dự thảo các chế độ chính sách 432 quy chế, đề án của Trung ương và địa phương (trong đó Trung ương  46 văn bản; của tỉnh 386 văn bản).

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện tiếp dân vào ngày 15 hàng tháng tại Sở và Văn phòng tiếp công dân của tỉnh theo thời gian quy định. Đến nay, Sở Tài chính đã tiếp nhận 04 đơn thư, khiếu nại, tố cáo (gồm 1 đơn khiếu nại, 3 đơn kiến nghị) đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đã được xử lý và chuyển về cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm công khai tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp, kết quả tiết kiệm chi ngân sách và dự toán kinh phí ngân sách cấp năm sau; thảo luận, đối thoại giữa cán bộ với Lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn; rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý tài sản và sử dụng kinh phí nội bộ Văn phòng Sở, nhằm tiết kiệm chi và tăng thu nhập cho cán bộ.

Thực hiện quy chế dân chủ của Sở Tài chính đã nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm xây dựng mối đoàn kết nội bộ, mỗi cán bộ thay đổi phong cách làm việc, đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, các tổ chức đoàn thể chưa chủ động, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất Đảng ủy, chính quyền trong hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan. Một số cán bộ nhận thức về công tác dân chủ còn chưa đầy đủ, tâm lý ngại va chạm, tham gia ý kiến trước tập thể.

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại Sở Tài chính trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ đến toàn thể cán bộ. Đặc biệt là tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở….

2., Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách, giá; kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những giải pháp trong quản lý và điều hành tài chính ngân sách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở các phòng, đơn vị thuộc Sở và Ban thanh tra nhân dân theo chương trình, kế hoạch. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ đồng thời có biện pháp chấn chỉnh tập thể và cá nhân thực hiện chưa tốt.

5. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 1638/UBND-NC ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.Đồng thời, tích cực cử cán bộ  tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do Bộ, ngành, và tỉnh tổ chức.

6. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu phòng, đơn vị thuộc Sở, đặc biệt của mỗi cá nhân trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan./.

Văn phòng Sở