Thống kê truy cập

Online : 8131
Đã truy cập : 138543915

Phát huy truyền thống 78 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023).

23/08/2023 08:29 Số lượt xem: 599

Cách đây 78 năm, đúng vào ngày ra đời của Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ Công hòa 28/8/1945 và ngày này hằng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

78 năm qua, trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Tài chính Việt Nam đã không ngừng phấn đấu xây dựng một nền tài chính độc lập, tự chủ, lấy dân làm gốc, dựa vào dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho các cuộc kháng chiến thắng lợi, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang 78 năm của ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2023), trong những năm qua Ngành Tài chính Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng văn minh và hiện đại.

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025), Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2021- 2025 đã được Quốc hội thông qua nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021- 2025 và các mục tiêu Chiến lược tài chính đến năm 2025. Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm 2023 được triển khai trong bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt cùng với những hậu quả của đại dịch COVID-19 kéo dài; lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến suy giảm tăng trưởng, suy giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước. Đối với Bắc Ninh, là tỉnh có nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng nên cũng chịu nhiều tác động từ bối cảnh bên ngoài. Mặc dù còn thiều khó khăn, thách thức, Sở Tài chính phối hợp các cấp, các ngành đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Kết quả tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện hết tháng 8/2023 là 18.668 tỷ đồng, đạt 59,2% dự toán, bằng 93,29% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa 13.997 tỷ đồng, đạt 58,76% dự toán và bằng 95,27% so với cùng kỳ; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu xổ xố kiến thiết 13.819 tỷ đồng, đạt 66,44% dự toán và bằng 102,02% so với cùng kỳ. Các khoản thu thuế, phí cơ bản đảm bảo tiến độ thu theo dự toán được giao. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất dự kiến 8 tháng là 162 tỷ đồng, đạt 5,41% dự toán và bằng 14,47% so với cùng kỳ. Thu hải quan 4.670 tỷ đồng, đạt 59,8% dự toán và bằng 87,85% so với cùng kỳ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chi NSNN, Sở Tài chính tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế, đảm bảo nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý tài chính ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 8/2023 là 9.591 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán, bằng 103,7% so với cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 4.589 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn chuyển từ năm 2022 sang năm 2023) đạt bằng 80,9% dự toán và bằng 110,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên là 4.998 tỷ đồng, bằng 46% dự toán và bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Trong công tác tài chính giá cả, Sở Tài chính thường xuyên tổ chức khảo sát, thống kê giá cả thị trường hàng tháng làm cơ sở báo cáo Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính; tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá của các đơn vị; tham gia xây dựng và ban hành công bố giá vật liệu trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh về công tác tố tụng hình sự và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Bắc Ninh. Tham mưu với UBND tỉnh về xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.

Đối với công tác tài chính đầu tư, đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương chủ động tham mưu với tỉnh và triển khai thực hiện tốt việc xây dựng dự toán, phân bổ nguồn vốn, thẩm định dự án, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư… đảm bảo đúng chế độ chính sách.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Sở Tài chính tỉnh đã làm tốt công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý Doanh nghiệp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị biện pháp tăng cường kỷ luật tài chính tại các đơn vị được thanh tra và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước với các ngành liên quan...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, ngoài việc tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Sở Tài chính luôn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với tỉnh về các giải pháp điều hành quyết liệt và hiệu quả trên lĩnh vực tài chính, ngân sách. Trong đó, thường xuyên quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương trên địa bàn, đồng thời tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp với tình tình thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Đến nay, bộ máy tổ chức của Sở Tài chính gồm: Lãnh đạo Sở (Giám đốc Sở và 02 Phó Giám đốc) và 08 phòng, đơn vị (trong đó Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 05 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm trực thuộc Sở). Tổng số 72 công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được hiện đại hóa, bảo đảm nâng cao chất lượng công việc theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiệu quả. Đặc biệt, Sở Tài chính đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, động viên, cổ vũ đảng viên, đoàn viên và quần chúng hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, Sở Tài chính Bắc Ninh xác định phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển đã đề ra. Để làm được điều đó, Sở Tài chính tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hiệu quả trên lĩnh vực tài chính, ngân sách. Trọng tâm là việc tiếp tục tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, các cơ chế chính sách trên lĩnh vực tài chính, ngân sách hàng năm và cả giai đoạn 2020-2025 phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh kết hợp với rà soát tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực tài chính ngân sách. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ công chức, viên chức, đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Với những trọng trách được giao, tập thể công chức, viên chức Sở Tài chính Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 78 năm của Ngành, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng hình ảnh cán bộ Tài chính văn minh, lịch sự, tác phong chuyên nghiệp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh./.

Văn phòng Sở