Thống kê truy cập

Online : 6866
Đã truy cập : 138543141

Quá trình hình thành phát triển của Sở Tài chính từ khi tái lập tỉnh (1997 đến nay)

12/04/2022 14:00 Số lượt xem: 9379

Tỉnh Bắc Ninh được tái lập vào ngày 01/01/1997 trên cơ sở tách tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, đây là sự kiện quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói chung và ngành Tài chính nói riêng, mở ra triển vọng lớn để Bắc Ninh phát triển toàn diện, bền vững, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Sở Tài chính Vật giá Bắc Ninh được thành lập tại Quyết định số 01/QĐ- UBND ngày 6/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập các Sở, ngành và các Hội quần chúng.

Tổ chức bộ máy khi mới thành lập gồm: Lãnh đạo Sở (Giám đốc và các Phó Giám đốc), các phòng thuộc Sở: Văn phòng Sở; Thanh Tra; phòng Kế hoạch Ngân sách; phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp; phòng Quản lý Công sản và Ban giá, với tổng số 32 công chức và người lao động.

Quá trình hình thành và phát triển:

- Tháng 5/1997, tách Phòng Kế hoạch Ngân sách thành phòng Quản lý Ngân sách và Phòng Quản lý Ngân sách huyện xã thuộc Sở Tài chính – Vật giá.

- Tháng 9/1999, thành lập Phòng Tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính- Vật giá tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh thuộc Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Hà Bắc (trước đây).

- Tháng 2/2000, thành lập phòng Đầu tư trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ và công chức của Cục đầu tư phát triển Hà Bắc (trước đây).

- Tháng 10/2004, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 208/2003/QĐ-TTg về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tháng 3/2004, thành lập Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Sở Tài chính.

- Tháng  8/ 2004 giải thể phòng Quản lý công sản.

- Tháng 8/2004, Sát nhập phòng Quản lý Ngân sách huyện xã vào phòng Quản lý Ngân sách.

- Tháng 11/2004, thành lập phòng Tin học và Thống kê.

- Tháng 3/2006, thành lập phòng Pháp chế .

- Tháng 7/2009, giải thể phòng Pháp chế .

- Tháng 8/2016, đổi tên:

+ Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản thành Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công.

+ Phòng Quản lý Giá thành phòng Quản lý Giá và công sản.

+ Phòng Đầu tư thành Tài chính đầu tư.

- Tháng 01/2021,

+ Đổi tên phòng Quản lý Giá và công sản thành phòng Quản lý Giá.

+ Đổi tên phòng Tài chính Doanh nghiệp thành phòng Quản lý công sản và Tài chính doanh nghiệp.

+ Giải thể phòng Tin học và Thống kê.

Đến nay 31/3/2022, tổ chức bộ máy của Sở, gồm: Lãnh đạo Sở (Giám đốc và các Phó Giám đốc); Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; phòng Quản lý Ngân sách; phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; phòng Tài chính Đầu tư; phòng Quản lý công sản và Tài chính doanh nghiệp và phòng Quản lý Giá.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công.

Tổng số công chức, viên chức và Hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP, có mặt 76 người (trong đó: công chức 55; viên chức 16 và hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP: 05). Về trình độ chuyên môn có 96% công chức, viên chức có trình độ từ Đại học trở lên; về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 21 người, Trung cấp 27 người...

Với lực lượng cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, Sở Tài chính đã tham mưu tích cực, hiệu quả với UBND tỉnh xây dựng, quản lý, điều hành dự toán thu chi ngân sách nhà nước (NSNN), bảo đảm sát tình hình thực tế và theo quy định của Luật NSNN. Nổi bật là việc chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các địa phương, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo, điều hành NSNN nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, Số thu NSNN luôn tăng qua các thời kỳ như sau:

Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, thu NSNN trên địa bàn năm 1997 là 198 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 238 tỷ đồng; ngân sách Trung ương trợ cấp cân đối 135 tỷ đồng, chiếm 58% tổng chi.

Năm 2003, năm trước khi thực hiện Luật NSNN, thu NSNN trên địa bàn là 628 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 811 tỷ đồng, ngân sách Trung ương trợ cấp cân đối 243 tỷ đồng, chiếm 30% tổng chi.

Năm 2007, kết thúc thời kỳ ổn định ngân sách 2004-2007 theo quy định của Luật NSNN, thu NSNN trên địa bàn là 1.844 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương trong dự toán giao là 2.460 tỷ đồng, số ngân sách Trung ương trợ cấp cân đối là 172 tỷ đồng (7% tổng chi).

Năm 2010, kết thúc thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010, thu NSNN trên địa bàn là 6.099 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương trong dự toán giao là 5.664 tỷ đồng, số ngân sách Trung ương trợ cấp cân đối là 293 tỷ đồng/năm (5,2% tổng chi.

Năm 2011, có số thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 7.214 tỷ, đây là năm đầu tiên tỉnh tự cân đối thu, chi ngân sách và có số thu điều tiết về Ngân sách trung ương là 7%.

Năm 2013, thực hiện phát hành trái phiếu địa phương. Đây là một dấu mốc quan trọng khẳng định sự nỗ lực cố gắng của ngành Tài chính trong việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Năm 2015, thu NSNN trên địa bàn là 14.300 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 10.000 tỷ đồng.

Năm 2020 tổng thu NSNN trên địa bàn 30.758 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2015, tổng chi NSĐP 19.400 tỷ đồng.

Năm 2021, ước thực hiện cả năm bằng 33.257 tỷ đồng, bằng 119,5% dự toán, bằng 108% so với thực hiện năm 2020. Tổng chi NSĐP ước thực hiện cả năm 21.216 tỷ đồng bằng 111% dự toán.

Sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng  phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bắc Ninh.

Trong thời gian tới tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp và hội nhập quốc tế./.