Thống kê truy cập

Online : 7146
Đã truy cập : 138545510

Quy chế làm việc của Sở Tài Chính

23/04/2021 08:30 Số lượt xem: 13652

 

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 38/QĐ-STC

Bắc Ninh, ngày  24  tháng 3   năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chế độ trách nhiệm và mối quan hệ công tác

giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC NINH

 

       Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của liên Bộ: Tài chính - Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

     Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;

     Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh;

     Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh;

     Căn cứ cuộc họp Đảng ủy mở rộng ngày 09/3/2021;

     Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

           QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chế độ trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021, thay thế Quyết định số 276/QĐ-STC ngày 26/9/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở và Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

          Điều 3. Chánh Văn  phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         Nơi nhận:

            - UBND tỉnh (b/cáo);

             - Sở Nội vụ;

             - Như Điều 3;

              - Lưu: VT, VP..

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Kim Thoại

   

   QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ; chế độ trách nhiệm và mối quan hệ công tác

giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

 (Ban hành kèm theo Quyết định số38/QĐ-STC ngày  24/ 3 /2021 của Giám đốc Sở Tài chính)

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng:

1. Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

 Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

Các phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt cán bộ) thuộc Sở đều chịu sự điều chỉnh của Quy định này.

CHƯƠNG II:

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

Giám đốc Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, quyết định các chủ trương công tác và biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ quyền điều hành các hoạt động của Sở.

Điều 4. Quy định chung về nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc sở

Theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quy định này, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở (gọi tắt là phòng) chịu trách nhiệm:

1. Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch, phương án xử lý..... và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh hoặc HĐND tỉnh về lĩnh vực phòng quản lý.

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, theo dõi.

3. Tham gia góp ý, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch..... theo lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc lĩnh vực quản lý mà Sở giao cho phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Đối với một nhiệm vụ cụ thể phải phối hợp giữa các phòng cần xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thì phòng chủ trì xây dựng quy chế phối hợp trình Giám đốc quyết định để thực hiện nhiệm vụ đó.

5. Báo cáo theo quy định hiện hành và các báo cáo đột xuất những nội dung, lĩnh vực được phân công; cung cấp số liệu cho các phòng đối với những nhiệm vụ phối hợp, tham gia.

6. Thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác ISO theo chức năng nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện đôn đốc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Văn phòng Sở có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở theo quy định; đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị đã được Giám đốc Sở thông qua.

2. Thực hiện và đôn đốc, giám sát các phòng, đơn vị thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ và các Nội quy, Quy chế khác trong tổ chức, hoạt động của cơ quan.

3. Chủ trì trong việc đôn đốc, phối hợp với các phòng thực hiện công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá, duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015 của Sở theo quy định.

4. Dự thảo các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và đơn vị trực thuộc.

5. Tham mưu với Giám đốc Sở trình UBND tỉnh: đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở; thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên các phòng.

6. Tham mưu với Giám đốc Sở về quản lý hồ sơ cán bộ, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm của Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, kỷ luật, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ nghỉ phép đối với công chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện xây dựng dự toán, phân khai, sử dụng kinh phí quản lý hành chính; quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra quyết toán, kinh phí trích lại sau thanh tra. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và xét duyệt quyết toán đơn vị thuộc Sở; tổng hợp quyết toán và quản lý tài sản của Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư rà soát đôn đốc, theo dõi và báo cáo nguồn thu thẩm tra quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành. Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở lập dự toán kinh phí trích lại sau thanh tra.

8. Tham mưu với Giám đốc Sở trong công tác tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua; thực hiện nhiệm vụ thường trực HĐTĐKT của Sở.

9. Chủ trì, phối hợp các phòng hướng dẫn và đôn đốc tổng hợp báo cáo kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

10. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư cơ quan; kiểm tra về thể thức các văn bản đi của Sở; quản lý con dấu và các văn bản đi, đến; tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác lưu trữ tại Sở.

11. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác tại Sở; phương án bảo vệ cơ quan, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với người và phương tiện làm việc.

12. Quản lý và tổ chức vận hành xe ô tô đảm bảo an toàn người và phương tiện; phục vụ công tác Lãnh đạo Sở và công tác chung của cơ quan theo quy định.

13. Chủ trì và đôn đốc việc thực hiện quy chế đưa thông tin lên trang Web của Sở; duy trì vận hành trang Web theo quy định.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 6. Thanh tra Sở có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; hướng dẫn, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức học tập, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tài chính.

2. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nước tỉnh và thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi của Sở.

4. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở.

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế của ngành theo quy định của pháp luật; chủ trì, thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác pháp chế của Sở.

6. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm tra quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành; phối hợp phòng Quản lý ngân sách đối chiếu các khoản xử lý kết luận sau thanh tra và phối hợp với Văn phòng Sở lập dự toán kinh phí trích lại sau thanh tra.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 7. Phòng Quản lý ngân sách có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính ngân sách.  

2. Chủ trì xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm.

3. Lập dự toán ngân sách nhà nước.

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh để trình HĐND cùng cấp quyết định.

- Hướng dẫn các cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của ngân sách cấp dưới.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

4. Tổ chức điều hành dự toán NSNN hàng năm:

- Tổ chức điều hành NSĐP theo dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp với các phòng tham mưu với Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán và chủ trì trình UBND tỉnh bổ sung điều chỉnh, ứng trước kinh phí liên quan lĩnh vực được giao quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách được giao quản lý; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.

5. Tổ chức tổng hợp, lập quyết toán ngân sách:

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý ngân sách cuối năm.

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cấp tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

- Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố, thị xã.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì phối hợp phòng chuyên môn và tham gia về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

8. Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp UBND cấp tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

10. Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tổng hợp kết quả thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước.

11. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các Quỹ:

- Quỹ phát triển đất; Quỹ phòng chống tội phạm: Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan từ đề án thành lập quỹ đến khi giải thể thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính; Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định.

- Quản lý tài khoản tạm giữ do Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất đã được UBND tỉnh xác định.

12. Chủ trì tham mưu phân bổ vốn, bổ sung vốn, trực tiếp quản lý, cấp phát kinh phí và xử lý các công việc liên quan đối với:

- Xử lý tài chính - ngân sách cấp tỉnh.

- Các cơ quan thuộc Tỉnh uỷ, Công an và Quân sự.

- Các đơn vị ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ.

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố, thị xã.

- Kinh phí hỗ trợ cho Doanh nghiệp theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

13. Phối hợp với phòng Quản lý Công sản và Tài chính Doanh nghiệp xử lý tiền bán tài sản nộp tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính.

14. Phối hợp với các phòng chuyên môn, bố trí và phân bổ, bổ sung trình UBND tỉnh quyết định:

- Các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư; các nguồn vốn bổ sung vốn đầu tư.

- Chi thường xuyên của các đơn vị.

15. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, hạng mục công trình hoàn thành.

16. Thông báo tiền bảo vệ phát triển diện tích đất trồng lúa cho Sở Tài nguyên và môi trường.

17. Nhiệm vụ liên quan đến Dự án BT, dự án đối ứng BT và dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư:

- Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong báo cáo nội dung đã thực hiện, đề xuất xử lý những nội dung có liên quan đến dự án BT, dự án đối ứng dự án BT.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Giá trong báo cáo nội dung đã thực hiện, đề xuất xử lý những nội dung có liên quan đến dự án đấu giá đất dự án chuyển mục đích sử dụng đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư.

- Trực tiếp thực hiện những công việc sau:

+ Đôn đốc việc thực hiện ghi thu, ghi chi.

+ Ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi NSNN.

+ Xác nhận số ghi thu, ghi chi gửi Sở Tài nguyên và môi trường khi có đề nghị.

+ Thông báo cho cơ quan thuế số tiền Nhà đầu tư phải nộp NSNN do chênh lệch giá trị quỹ đất cao hơn giá trị dự án BT nếu giá trị tiền dự án khác lớn hơn dự án BT; hoặc giá trị quyết toán dự án hạ tầng kỹ thuật ở dự án đối ứng dự án BT thấp hơn giá trị hạ tầng kỹ thuật đã được ghi chi.

+ Phối hợp xử lý những nội dung liên quan đến chi bằng tiền từ NSNN cho dự án BT (nếu có).

18. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

19. Quản trị hạ tầng mạng máy chủ của Sở, quản trị cơ sở dữ liệu, các chương trình ứng dụng và theo dõi hoạt động của nút mạng hạ tầng truyền thông kết nối với trung tâm truyền thông của tỉnh.

20. Cấp mã số các dự án đầu tư và đơn vị có quan hệ với ngân sách.

21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 8. Phòng Tài chính đầu tư có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính đầu tư.

2. Tham mưu về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước trình UBND tỉnh; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

3. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

4. Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm.

5. Về quản lý nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách cấp tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý ngân sách tham mưu phân bổ, bổ sung các nguồn vốn trong năm dành cho chi đầu tư XDCB...

- Chủ trì tham mưu trình UBND cấp tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; kế hoạch vốn ứng trước; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

- Thực hiện báo cáo, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB. Xử lý theo quy định các nhiệm vụ phát sinh trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư.

- Tổ chức thẩm định báo cáo quyết toán vốn, tổng hợp quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm.

6. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

7. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB của địa phương theo quy định.

8. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham gia về chủ trương đầu tư, thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án, các chương trình dự án do tỉnh quản lý (bao gồm các dự án do nhà đầu tư thực hiện theo Luật đầu tư).

9. Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt phương án đền bù GPMB (bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước).

10. Đối với dự án BT, dự án đối ứng BT, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư:

- Đối với dự án BT: Chủ trì thực hiện toàn bộ những nội dung thuộc trách nhiệm của Sở liên quan đến dự án BT, trừ những công việc cụ thể đã giao cho phòng Quản lý Giá, phòng Quản lý Ngân sách và phòng Quản lý Công sản & Tài chính Doanh nghiệp.

- Đối với dự án đối ứng dự án BT, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư: Quyết toán Dự án đầu tư HTKT do chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Phối hợp với phòng Quản lý Giá quyết toán chi phí bồi thường GPMB dự án đối ứng dự án BT; Tổng hợp các báo cáo theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở yêu cầu.

Điều 9. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính hành chính sự nghiệp.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, quản lý các loại phí, lệ phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

3. Chủ trì thảo luận, thẩm định, thẩm tra, tổng hợp dự toán thu, chi thường xuyên, kinh phí tự chủ của các cơ quan đơn vị.

4. Chủ trì tham mưu với Giám đốc Sở trình UBND tỉnh bổ sung, ứng trước, điều chỉnh dự toán (sau khi thống nhất với phòng Quản lý ngân sách về nguồn) của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ( trừ lĩnh vực quản lý Công sản).

Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

6. Thẩm định, xét duyệt quyết toán và theo dõi quản lý các quỹ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (trừ các đơn vị và các quỹ do phòng Quản lý ngân sách và phòng Quản lý Công sản và Tài chính doanh nghiệp quản lý);  thực hiện các nhiệm vụ có liên quan từ đề án thành lập quỹ đến khi giải thể các quỹ thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính; Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định.

7. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì tổng hợp kinh phí các đề tài khoa học trên địa bàn, tham gia hội đồng thẩm định dự toán các đề tài nhiệm vụ khoa học.

9. Tham gia ý kiến vào dự thảo các đề án thu phí và lệ phí của các ngành gửi đến.

10. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 10. Phòng Quản lý Công sản & Tài chính Doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ sau:

Tham mưu với Giám đốc Sở trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tài chính doanh nghiệp.

10.1. Đối với lĩnh vực Quản lý Công sản:

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản công; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công theo thẩm quyền tại địa phương.

2. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

3. Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị  theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND cấp tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương.

6. Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; xử lý, quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước.

7. Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện các báo cáo tài sản công theo quy định hiện hành.

8. Tham mưu trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất, ô tô thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trung ương về sắp xếp nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

9. Đối với việc mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính hành chính sự nghiệp xây dựng dự toán ngân sách, bổ sung nguồn, thẩm định dự toán, nhập Tabmis; thẩm định quyết toán của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc nguồn vốn chi thường xuyên.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản công từ kinh phí thường xuyên và mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Quản lý, cung cấp hóa đơn bán tài sản công cho các phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện và cơ quan được giao xử lý tài sản; báo cáo việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản công theo quy định.

11. Tham gia thẩm định dự toán thuộc gói thầu mua sắm trang thiết bị theo dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định phân công, phân cấp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của tỉnh.

12. Chủ trì phối hợp với các phòng cho ý kiến về tiêu chuẩn định mức trụ sở làm việc và tiêu chuẩn định mức trang thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

13. Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Giá xử lý các công việc liên quan thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính đối với quỹ đất, tài sản gắn liền với đất của cơ sở nhà đất, tài sản thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí cũ để thanh toán cho dự án BT (trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ trừ nhiệm vụ thẩm định giá).

10.2. Đối với lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp:

1. Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định.

3. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh.

4. Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; Công khai báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

5. Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6. Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

10. Thông báo giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

11. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công ích, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch công ích cho các doanh nghiệp; Thẩm định phương án giá, quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí trợ giá, trợ cước đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định; kinh phí hỗ trợ sửa chữa lớn các công trình thủy lợi sử dụng kinh phí NSNN.

12. Quản lý nhà nước về tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển: thực hiện các nhiệm vụ có liên quan từ đề án thành lập quỹ đến khi giải thể thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính; Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định.

13. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, HMCT hoàn thành.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 11. Phòng Quản lý Giá có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giá và đất đai, tài nguyên, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Trình UBND tỉnh ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thầm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh.

3. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

4. Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh (trừ giá các sản phẩm nằm trong phương án trợ giá, trợ cước, do phòng Tài chính doanh nghiệp thực hiện) để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức hiệp thương giá theo quy định.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sơ dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

9. Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất, đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước theo quy định của luật đất đai; Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp vào NSNN.

11. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tham gia xác định tiền thuê đất của các tổ chức, đơn vị theo quy định.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp để hoàn trả cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.

13. Phối hợp với Sở Xây dựng ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

14. Xử lý hàng tịch thu của Cục thi hành án (trừ tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước).

15. Đối với dự án BT, dự án đối ứng dự án BT và dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư:

 - Đối với dự án BT: Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư thực hiện báo cáo những nội dung thuộc phòng thực hiện theo quy định.

 -  Đối với dự án đối ứng dự án BT và dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư: Chủ trì phối hợp với các phòng Tài chính đầu tư và Quản lý ngân sách báo cáo các nội dung do Sở thực hiện.

 - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

+ Thường trực giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất các dự án.

+ Phối hợp với phòng Quản lý Công sản và Tài chính Doanh nghiệp xác định giá trị đối với quỹ đất của cơ sở Nhà, đất, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước ở vị trí cũ để thanh toán cho dự án BT.

+ Đôn đốc nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất Quyết toán dự án hạ tầng kỹ thuật.

+ Đôn đốc nhà đầu tư (bao gồm tất cả các dự án sử dụng đất) quyết toán và quyết toán tiền sử dụng đất phải nộp của dự án làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư.

+ Tổng hợp các nội dung đã thực hiện phục vụ các báo cáo của tỉnh.

+ Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính đầu tư quyết toán chi phí bồi thường GPMB dự án đối ứng dự án BT.

16. Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư trong việc thẩm định quyết toán các công trình, hạng mục công trình hoàn thành.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 12. Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công (gọi tắt Trung tâm):

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do UBND tỉnh quy định và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

CHƯƠNG III

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, TUYỂN DỤNG VÀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT CÁN BỘ

Điều 13. Đào tạo, bồi dưỡng:

Hàng năm, căn cứ tiêu chuẩn chức danh cán bộ và kế hoạch bố trí sử dụng cán bộ, Sở cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan và phù hợp với nhiệm vụ, chức danh của cán bộ.

Điều 14. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và từ chức:

1. Bổ nhiệm:

 - Xây dựng quy hoạch và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo luôn luôn có lực lượng cán bộ thay thế khi cần thiết.

  - Căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ công tác quy hoạch cán bộ và phẩm chất, đạo đức, năng lực của cán bộ, Giám đốc Sở xem xét, thoả thuận bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (gọi tắt Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng) thuộc Sở theo quy định.

  - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo công khai, dân chủ, theo quy định.

2. Miễn nhiệm, từ chức:

Trong quá trình chỉ đạo và điều hành công việc, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nếu bộc lộ năng lực quản lý hạn chế, tín nhiệm thấp hoặc do điều kiện sức khoẻ không đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn…. tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở có thể xem xét miễn nhiệm hoặc cho từ chức (thôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị) theo quy định.

Điều 15. Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác:

Căn cứ năng lực, yêu cầu và nhu cầu công tác, Giám đốc Sở quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác nhằm phù hợp với năng lực và trình độ, đảm bảo hiệu qủa công tác của cơ quan. Trình tự thủ tục bổ nhiệm, điều động, luân chuyển thực hiện theo đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch.

Điều 16. Tuyển dụng:

 Cán bộ được tuyển dụng vào cơ quan, phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Điều 17. Khen thưởng và kỷ luật:

  - Cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được khen thưởng theo quy định.

  - Cán bộ vi phạm khuyết điểm thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 18. Thực hiện Nội quy, Quy chế:

Tất cả cán bộ phải thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, Quy chế văn hoá công sở, Nội quy của cơ quan.

Điều 19. Những nội dung công tác trình tập thể Lãnh đạo Sở gồm:

  - Các Đề án trình UBND tỉnh.

  - Những vấn đề về thành lập, tổ chức lại, giải thể, xây dựng mới, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các phòng thuộc Sở; công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo.

  - Những vấn đề khác khi Giám đốc thấy cần thiết, phải đưa ra bàn bạc tập thể trước khi quyết định.

Điều 20. Chế độ làm việc:

Lãnh đạo Sở chỉ đạo công việc thông qua các Trưởng phòng.Trưởng phòng có trách nhiệm điều hành công việc và giao nhiệm vụ trực tiếp cho cán bộ thuộc phòng. Cán bộ chịu trách nhiệm về phần việc được giao và báo cáo kết quả công tác với Trưởng phòng.

Điều 21. Chế độ họp.

  - Hàng tháng, Lãnh đạo Sở họp giao ban với các Trưởng phòng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng sau.

  - Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố họp giao ban  6 tháng 1 lần.

  - Hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

  - Ngoài cuộc họp thường kỳ, theo yêu cầu công việc, Giám đốc Sở quyết định mở các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội nghị chuyên đề, hội thảo và các cuộc họp khác theo yêu cầu.

Điều 22. Chế độ thông tin, báo cáo.

 Trưởng phòng có trách nhiệm tập hợp kết quả và kế hoạch công tác của phòng, đơn vị gửi về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở theo quy định như sau:

1. Báo cáo định kỳ hàng tháng: Tính từ 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo. (gửi báo cáo chậm nhất ngày 17 hàng tháng).

2. Báo cáo quý định kỳ hằng quý: Tính từ  ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo (gửi báo cáo chậm nhất ngày 17 tháng cuối quý)

4. Báo cáo định kỳ 06 tháng: Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo (gửi báo cáo chậm nhất 17/6).

5. Báo cáo  định kỳ  hàng năm: Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến 14/12 của kỳ báo cáo (gửi báo cáo chậm nhất 17/12 hàng năm).

Ngoài báo cáo định kỳ, các phòng, đơn vị có trách nhiệm báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

Điều 23. Việc ký văn bản được quy định như sau:

  - Giám đốc Sở ký các văn bản liên quan đến nhiệm vụ chung của Sở và lĩnh vực phụ trách.

  - Phó Giám đốc Sở ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi được Giám đốc Sở phân công hoặc uỷ quyền.

  - Giám đốc Sở uỷ quyền cho Chánh Văn phòng ký thừa lệnh các văn bản và được sử dụng dấu của Sở như: Sao lục văn bản, Giấy giới thiệu, Giấy đi đường, Lệnh điều xe, các văn bản liên quan đến nghiệm thu về mua sắm, sửa chữa và văn bản thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở…..

Điều 24. Chế độ Bảo mật.

Cán bộ thuộc Sở phải chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật tài liệu cơ quan theo quy định của Nhà nước.

Điều 25. Quản lý phương tiện, trang thiết bị phòng văn thư và con dấu.

1. Cán bộ đánh máy vi tính, pho to tài liệu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc quản lý, sử dụng, bảo quản các phương tiện trang thiết bị trong phòng máy văn thư. Không được tự ý cho người khác xem tài liệu, công văn khi chưa được Lãnh đạo Sở cho phép; những cán bộ không phải là Văn thư cơ quan không được tự ý sử dụng máy phô tô, dấu và các phương tiện khác trong phòng Văn thư.

2. Cán bộ văn thư là người được giao trách nhiệm thường trực cơ quan, tiếp nhận, phân phát theo phê duyệt của Lãnh đạo Sở, chuyển gửi văn bản, giấy tờ do cơ quan, đơn vị ngoài chuyển; quản lý và sử dụng các loại dấu của cơ quan. Mọi văn bản, tài liệu nhất thiết phải do văn thư đóng dấu. Cán bộ văn thư phải do Chánh Văn phòng phân công. Việc quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

Việc phát hành văn bản thực hiện theo Quy chế công tác văn thư của Sở, cán bộ văn thư có trách nhiệm in văn bản trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành để lưu trữ theo quy định.

Điều 26. Thực hiện kỷ luật lao động.

Cán bộ có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ chế độ kỷ luật lao động do Nhà nước quy định. Trong giờ làm việc mặc trang phục gọn gàng, có thái độ đúng mực trong giao tiếp xử lý công việc.

Điều 27. Quản lý lao động.

 Phó Giám đốc Sở đi vắng, báo cáo Giám đốc Sở ; Trưởng phòng khi đi công tác hoặc nghỉ việc riêng báo cáo với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách. Phó Trưởng phòng và cán bộ đi công tác hoặc xin nghỉ báo cáo với Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở phụ trách.

Điều 28. Thực hiện chế độ lao động.

Cán bộ được nghỉ phép năm, nghỉ khám bệnh, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản theo quy định.

Điều 29. Quản lý kinh phí và tài sản cơ quan:

- Quản lý kinh phí:

  + Kế toán cơ quan giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ quản lý tài sản nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về thực hiện chế độ chính sách quản lý tài chính theo quy định.

  + Công tác quản lý tài chính tại Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thực hiện chi tiêu đúng chế độ chính sách hiện hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về sử dụng kinh phí hàng năm.

- Quản lý tài sản: Tài sản của cơ quan là tài sản của nhà nước, được giao cho các đơn vị, cá nhân sử dụng. Cán bộ sử dụng đúng mục đích và có trách nhiệm bảo quản tài sản; nếu để mất mát, hư hỏng, mà không có lý do chính đáng, phải bồi hoàn theo quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG V:

MỐI QUAN HỆ NỘI BỘ CƠ QUAN

Điều 30. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở, Đảng ủy và các Đoàn thể.

1. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với Đảng uỷ thực hiện theo quy chế hoạt động và phối hợp giữa cấp uỷ với Thủ trưởng cơ quan.

2. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với Công đoàn, Đoàn thanh niên của Sở: Định kỳ, Lãnh đạo Sở làm việc với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên về tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên; phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên của Sở.

Điều 31. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tổ chức chỉ đạo, điều hành thuộc phần việc quản lý được giao của phòng. Là đầu mối điều hòa phối hợp thực hiện chương trình công tác hàng ngày, chịu trách nhiệm tiếp nhận chủ trương, tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Sở, thường xuyên báo cáo tình hình cho Lãnh đạo Sở và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh.Trưởng phòng kiểm tra và ký tắt vào văn bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Sở ký duyệt. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng được Trưởng phòng giao phụ trách một số lĩnh vực công tác của phòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 32. Mối Quan hệ giữa Lãnh đạo phòng với cán bộ:

Lãnh đạo các phòng, đơn vị giữ mối quan hệ chặt chẽ với cán bộ phòng mình, thường xuyên kiểm tra việc phối hợp công tác, tổ chức sinh hoạt định kỳ để rút kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề vướng mắc và truyền đạt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ trong phòng.

Cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Điều 33. Mối quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với cán bộ và giữa cán bộ với nhau:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành cán bộ có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được quyền kiến nghị, đề đạt Lãnh đạo Sở tâm tư, nguyện vọng của mình, thể hiện quyền dân chủ trong: “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tài chính”.

Cán bộ ngoài phần việc được giao còn có trách nhiệm đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đấu tranh trong công tác phê bình và tự phê bình.

Điều 34. Mối quan hệ công tác giữa các phòng.

Quan hệ giữa các phòng là quan hệ bình đẳng phối hợp công tác, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác các phòng có ý kiến khác nhau thì phòng chủ trì báo cáo với Lãnh đạo Sở xem xét quyết định.

CHƯƠNG VI:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 35. Điều khoản thi hành:

1. Trưởng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến cán bộ trong phòng để thực hiện.

Việc thực hiện Quy chế được xem là một tiêu chuẩn để bình xét thi đua hàng năm, cá nhân, phòng nào vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế xét thấy cần thiết sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của Sở./.