Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2621
Đã truy cập : 65089537

Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

17/05/2022 13:50 Số lượt xem: 44

Ngày 08/02/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Về đối tượng áp dụng, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; các học viện, trường, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

Về nguyên tắc: Bám sát chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị; tổ chức đào tạo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ.

Đào tạo lý luận chính trị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ gắn với quy định của Đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị.

Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại Quy định, quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị; cao cấp lý luận chính trị và thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đào tạo, phân cấp đào tạo...

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp./.

(Quy định kèm theo)

Văn phòng Sở