Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2245
Đã truy cập : 65089242

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch quy hoạch cán bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031.

09/05/2022 17:17 Số lượt xem: 223

Ngày 06/5/2022, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 526/KH-STC về quy hoạch cán bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ hiện tại và định hướng giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Thực hiện có hiệu quả phương châm quy hoạch “động” và “mở” theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các chức danh quy hoạch giai đoạn 2026-2031, gồm: Quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở và tương đương trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt (Giám đốc Phó Giám đốc Sở).

Quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, do Giám đốc Sở phê duyệt (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở).

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, quy trình: Thực hiện theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Quy trình nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp: Thực hiện theo Phụ lục 2 Quy định số 19-QĐ/TU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về công tác quy hoạch cán bộ.

Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2022.

Văn phòng Sở