Thống kê truy cập

Online : 6941
Đã truy cập : 138540342

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

25/08/2023 10:25 Số lượt xem: 315

Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính từ Trung ương đến địa phương, gồm: Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tài chính, gồm vụ, cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính (cấp Trung ương); vụ, cục và tương đương thuộc cơ quan các Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (cấp tổng cục); cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cục dự trữ nhà nước khu vực; kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp cục).

Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực; chi cục hải quan; chi cục dự trữ nhà nước trực thuộc cục dự trữ nhà nước khu vực; kho bạc nhà nước huyện; sở tài chính; phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố.

Tại Thông tư nêu rõ vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo Thông tư, danh mục 101 vị trí việc là công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính. Trong đó, có 30 vị trí việc làm ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện như: Chuyên viên về quản lý tài sản công; chuyên viên về quản lý giá; chuyên viên về quản lý tài chính doanh nghiệp; chuyên viên về bảo hiểm… Đồng thời, có 71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục, cấp chi cục như: chuyên viên về quản lý thuế; nhân viên về giám sát quản lý hải quan; kiểm tra viên về điều tra chống buôn lậu; kiểm tra viên về quản lý rủi ro hải quan…

06 nội dung mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính gồm: Tên vị trí việc làm; mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ công việc; phạm vi quyền hạn; yêu cầu về trình độ năng lực. Bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của đơn vị xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Thông tư hướng dẫn, trường hợp công chức đang ở ngạch cao hơn so với ngạch công chức tương ứng của vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm thì được bảo lưu ngạch hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

(Thông tư kèm theo)

Văn phòng Sở