Thống kê truy cập

Online : 10016
Đã truy cập : 87608216

Tình hình thực hiện dự toán, thu, chi NSNN tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 28/02/2022

10/03/2022 08:04 Số lượt xem: 482

BÁO CÁO GỒM 10 BIỂU

SỐ VÀ TÊN BIỂU

Ghi chú

 Biểu số 1: Cân đối ngân sách địa phương năm 2022

Biểu 1

 Biểu số 2: Tổng hợp thu, chi các cấp ngân sách

Biểu 2

 Biểu số 3: Tình hình thực hiện thu, vay NSĐP năm 2022

Biểu 3

 Biểu số 4: Tổng hợp các cơ quan thu trên địa bàn năm 2022

Biểu 4

 Biểu số 5: Tình hình thực hiện chi NSĐP năm 2022

Biểu 5

 Biểu số 6: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp tỉnh năm 2022

Biểu 6

 Biểu số 7: Tình hình thực hiện dự toán đơn vị cấp huyện năm 2022

Biểu 7

 Biểu số 8: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp tỉnh năm 2022

Biểu 8

 Biểu số 9: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp huyện năm 2022

Biểu 9

Biểu số 10: Tình hình thực hiện dự án đầu tư XDCB cấp xã năm 2022

Biểu 10

 

 

Download báo cáo thống kê tình hình thực hiện dự toán, thu, chi ngân sách đến hết ngày 28/02/2022  >> Tải về tại đây