Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4060
Đã truy cập : 65091635

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

13/05/2022 10:58 Số lượt xem: 63

Ngày 12/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Khái niệm hệ thống thư điện tử công vụ: Là hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; cho phép cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử thông qua mạng Internet. Hệ thống thư điện tử công vụ bao gồm tập hợp hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, phần mềm quản lý thư điện tử được thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu thành phố thông minh của tỉnh, có địa chỉ truy nhập trên Internet là https://mail.bacninh.gov.vn.

Quy định về sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ: Cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi các loại văn bản điện tử (trừ các văn bản, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước), tài liệu phục vụ cuộc họp, thông tin cần trao đổi nhằm phục vụ xử lý công việc của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ủy quyền hoặc phân công cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện quản lý, sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ cơ quan. Cá nhân sử dụng tài khoản thư được cấp hoặc được giao quản lý khi gửi thông tin có nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, công việc được phân công và phải chịu trách nhiệm về nội dung thư điện tử gửi đi từ tài khoản đó.

Những hành vi bị cấm khi sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ:

1. Sử dụng tài khoản thư điện tử của cá nhân, tổ chức để cung cấp, phát tán các thông tin có nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Chủ động phát tán virus máy tính thông qua tài khoản thư điện tử của cá nhân vào hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

3. Phát tán thư rác hoặc các thư điện tử có nội dung không phù hợp với mục đích phục vụ công tác thông qua tài khoản thư điện tử của cá nhân.

4. Sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ để tham gia vào các mạng xã hội, các hoạt động đăng ký, cung cấp tài khoản, giao dịch trên mạng không phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Đặt chế độ chuyển thư điện tử tự động từ tài khoản thư điện tử công vụ được cấp đến các tài khoản thư khác không phải do cơ quan nhà nước cấp hoặc ngược lại.

6. Có hành vi cản trở sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ, chiếm đoạt tài khoản thư điện tử công vụ của tổ chức, cá nhân.

Về trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng thư điện tử:

1. Thực hiện quản lý, sử dụng tài khoản thư điện tử theo các nội dung của Quy chế này và các quy định hiện hành.

2. Bảo vệ thông tin tài khoản được cấp và được giao quản lý, không cung cấp mật khẩu hoặc để người khác sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ. Trường hợp bị mất hoặc quên mật khẩu báo cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành để được cấp lại.

3. Khi phát hiện những thư điện tử không đúng mục đích, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có virus, thư rác, chứa mã độc hoặc gặp sự cố trong quá trình sử dụng phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phản hồi về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành để kịp thời xử lý.

4. Cán bộ quản trị hệ thống thư điện tử công vụ có trách nhiệm bảo mật thông tin, tuân thủ các quy định và quy trình kỹ thuật trong quản lý, vận hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2022.

Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh./.

(Kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND)

Văn phòng Sở