Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5877

Đã truy cập : 43433793

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

27/01/2016 13:30 Số lượt xem: 4859

Ban hành kèm theo thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Download thông tư Tại đây

 

Các đơn vị thực hiện thủ tục cấp mã số sử dụng các mẫu tờ khai dưới đây:


TT


Nội dung


Chi tiết

 01-MSNS-BTC 


Dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Tải về


02-MSNS-BTC


Dùng cho các dự án đầu tư, ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tải về


03-MSNS-BTC


Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án

Tải về


04-MSNS-BTC


Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư dùng cho các dự án đầu tư

Tải về


05-MSNS-BTC


Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử

Tải về


06-MSNS-BTC


Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tải về

07-MSNS-BTC

Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tải về

08-MSNS-BTC


Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách ngừng hoạt động theo năm

Tải về


09-MSNS-BTC


Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS

Tải về