Thống kê truy cập

Online : 3927
Đã truy cập : 119526178

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2023.

20/11/2023 15:36 Số lượt xem: 91

Ngày 16/112023, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền việc triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của tỉnh; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền bài phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, tại hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; tuyên truyền và quán triệt thực hiện nghiêm túc Công văn số 1638/UBND-NC ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Sinh hoạt Đảng ủy thường kỳ tháng 11/2023

Tiếp tục tuyên truyền chủ đề của Tỉnh và Đảng bộ Khối “Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ khối vững mạnh; nâng cao đạo đức công vụ. Tăng cường kết nối góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; triển khai sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2023 đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 10 tháng và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023. Triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Tiếp nhận 03 đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời sau khi kết thúc khóa học Trung cấp lý luận chính trị tập trung tại Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Đồng ý chủ trương kết nạp đảng đối với quần chúng ưu tú tại chi bộ Trung tâm; Đảng ủy, UBKT tiếp tục triển khai các bước thực hiện công tác kiểm tra giám sát đối với chi bộ (Tài chính Hành chính sự nghiệp và Văn phòng) và 02 đảng ủy viên; đôn đốc các chi bộ hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 và chuẩn bị tổng kết công tác Đảng năm 2023 theo thời gian quy định.

Đồng ý chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách từ nguồn tại chỗ và kiện toàn Bí thư chi bộ Tài chính đầu tư.

Chuẩn bị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 theo quy định. Đảng ủy Sở và chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023.

Đối với công tác chuyên môn, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế xã hội Quý III/2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước và điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2023.

2. Tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tháng 12/2023. Trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh của các cơ quan, đơn vị; thu hồi dự toán kinh phí các đơn vị không sử dụng hết nhiệm vụ giao không tự chủ của các đơn vị và trình phương án thu hồi, điều chỉnh, phân bổ, hỗ trợ kinh phí và phương án xử lý ngân sách năm 2023; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và tổng hợp dự toán ngân sách năm 2024.

3. Trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và trình bổ sung một số điều của Nghị quyết quy định thu phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

4. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024. Dự thảo văn bản thẩm định phương án giá đất để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét tại phiên họp thẩm định phương án giá đất, làm cơ sở trình UBND tỉnh xác định giá tính thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất; giá tính tiền thuê đất các dự án của các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất.

Xác định giá trị tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp; xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; xác định giá trị còn lại đã đầu tư vào đất thu hồi của các doanh nghiệp.

Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định; tổ chức nắm thông tin giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng làm cơ sở tổng hợp báo cáo Cục quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

5. Tổ chức thẩm tra quyết toán các công trình (HMCT) hoàn thành đầy đủ hồ sơ đã gửi đến.

Đôn đốc các đơn vị thu hồi tạm ứng các dự án chậm thu hồi vốn tạm ứng, có số tồn dư tạm ứng chuyển qua các năm, kéo dài qua các năm nhưng đến nay chưa thực hiện thu hồi; đôn đốc lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

6. Tổ chức đánh giá Hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2023; tiến hành thương thảo, ký thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu sau khi có kết quả đấu thầu.

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận tài sản nhà nước, tài sản thi hành án của các cơ quan, đơn vị theo quyết định của UBND tỉnh và Thông báo của cơ quan thi hành án.

7. Tiến hành kiểm tra tài sản công đối với các đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp và Báo Bắc Ninh theo quy định.

8. Tiếp tục tổng hợp số liệu cung cấp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính đảm bảo theo thời gian quy định.

9. Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, đơn vị; đôn đốc các cơ quan, đơn vị đã lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ để tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo quy định.

10. Tổng hợp số liệu báo cáo các đơn vị về xe ô tô, tham mưu báo cáo với UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và sắp xếp xe ô tô theo Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

11. Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng (Quản lý ngân sách và Tài chính Hành chính sự nghiệp) theo quy định. Thông báo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định điều kiện tiêu chuẩn, hồ sơ tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại Sở Tài chính với 03 vị trí việc làm; tiến hành rà soát luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo Kế hoạch năm 2023 và Luật phòng chống tham nhũng.

12. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông".

13. Chỉ đạo các đoàn thể bám sát định hướng của cấp trên và chương trình công tác năm 2023; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác tháng 11/2023 đảm bảo theo quy định.

14. Tiến hành đánh giá xếp loại công chức, viên chức và người lao động; tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đảm bảo theo quy định.

15. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác./.