Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1151
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1758/STC-HCSN V/v thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa Chương trình, Dự án 22/11/2023
2 1761/STC-VP V/v rà soát, báo cáo giải trình thực hiện chậm, muộn các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chương trình, Dự án 22/11/2023
3 99/TTr-STC Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024 Chương trình, Dự án 21/11/2023
4 1751/STC-QLNS V/v thực hiện báo cáo tình hình của địa phương Chương trình, Dự án 21/11/2023
5 1740/STC-VP V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nhiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Chương trình, Dự án 20/11/2023
6 195/BC-STC Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Chương trình, Dự án 17/11/2023
7 1725/STC-QLNS V/v thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa Chương trình, Dự án 17/11/2023
8 1714/STC-QLNS Mua sắm thiết bị phục vụ triển khai Đề án 06 Chương trình, Dự án 16/11/2023
9 189/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Kỳ báo cáo tháng 10 năm 2023 Chương trình, Dự án 15/11/2023
10 187/BC-STC Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Chương trình, Dự án 13/11/2023
11 1685/STC-VP V/v triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC Sở Tài chính năm 2023 Chương trình, Dự án 10/11/2023
12 1676/STC-QLNS Báo cáo tình hình thực hiện Đề án không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Chương trình, Dự án 09/11/2023
13 91./TTr-STC Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (Bản chuẩn) Chương trình, Dự án 09/11/2023
14 180/BC-STC Thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2022 Chương trình, Dự án 09/11/2023
15 1632/STC-QLNS Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng Chương trình, Dự án 06/11/2023
16 1635/STC-QLCS&DN Tham gia Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh Chương trình, Dự án 06/11/2023
17 1650/STC-VP V/v rà soát nội dung TTHC được cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Chương trình, Dự án 06/11/2023
18 1642/STC-QLCS&DN Trả lời công dân về QLTS công Câu hỏi 06/11/2023
19 1601/STC-QLNS Các khoản trừ bảo hiểm của Cán bộ không chuyên trách cấp xã Câu hỏi 30/10/2023
20 1597/STC-QLNS Trả lời công dân về TCĐM xe ô tô cấp huyện Câu hỏi 30/10/2023
Trang 1/58|<<123456>>|