Thống kê truy cập

Online : 3864
Đã truy cập : 120700382

Cơ cấu tổ chức

29/09/2023 14:59 Số lượt xem: 17628

I. Lãnh đạo Sở:

1. Giám đốc Sở: Nguyễn Kim Thoại

                        Điện thoại : 02223. 826243

                       Email: nkthoai.stc@bacninh.gov.vn

2. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Đình Huấn

                        Điện thoại : 02223. 894099

                                    Email: ndhuan.stc@bacninh.gov.vn

3. Phó giám đốc Sở : Đỗ Thị Thu Trang 

                       Điện thoại : 02223. 824198

                                   Email: dtttrang.stc@bacninh.gov.vn

(Nội dung chi tiết phân công lãnh đạo Sở phụ trách)

 

II. Phòng trực thuộc Sở (Chi tiết xem tại đây)

1. Văn phòng Sở

                   Điện thoại: 02223.822396

                   Email: vp.stc@bacninh.gov.vn

          Chánh Văn phòng: Ngô Thị Thanh Hương

                   Điện thoại: 02223.822396

                   Điện thoại DĐ: 0989.291126

                   Email: nthuong.stc@bacninh.gov.vn

2. Phòng Quản lý Ngân sách

      Điện thoại: 02223.822395

                    Email: pqlns.stc@bacninh.gov.vn

       Trưởng phòng: Vũ Đình Thăng

                   Điện thoại: 02223.822395

                    Điện thoại DĐ: 0984.427377

                   Email: vdthang.stc@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài chính đầu tư

       Điện thoại: 02223. 826059

                     Email: pdt.stc@bacninh.gov.vn

      Trưởng phòng: Nguyễn Đức Văn

                   Điện thoại: 02223.826059

                   Điện thoại DĐ: 0912.311072

                   Email: ndvan.stc@bacninh.gov.vn

4. Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp

       Điện thoại: 02223. 822921

                     Email: ptchcsn.stc@bacninh.gov.vn

      Trưởng phòng: Ngô Văn Thoảng

                   Điện thoại: 02223.822921

                   Điện thoại DĐ: 0913.069606

                   Email: nvthoang.stc@bacninh.gov.vn

5. Phòng Quản lý công sản và Tài chính Doanh nghiệp 

       Điện thoại: 02223. 823349

                     Email: ptcdn.stc@bacninh.gov.vn

       Trưởng phòng: Đỗ Văn Tiến

                   Điện thoại: 02223.823349

                   Điện thoại DĐ:  0983.228078

                   Email: dvtien.stc@bacninh.gov.vn

6. Phòng Quản lý Giá 

       Điện thoại: 02223. 822397

                     Email: pqlg.stc@bacninh.gov.vn

     Trưởng phòng: Hoàng Văn Hùng

                   Điện thoại: 02223.822397

                   Điện thoại DĐ: 0913.326018  

                   Email: hvhung.stc@bacninh.gov.vn              

7. Thanh tra Sở

       Điện thoại: 02223. 825251

                     Email: tt.stc@bacninh.gov.vn

       Chánh Thanh tra :  Hoàng Công Nam

                   Điện thoại: 02223.8252511

                   Điện thoại DĐ:  0904.135556 

                   Email:  hcnam.stc@bacninh.gov.vn

 

III. Đơn vị sự nghiệp (Chi tiết xem tại tây)

              Trung tâm Tư vấn dịch vụ Quản lý tài chính và tài sản công

               Điện Thoại: 02223.870.890

               Email: ttqltsbds.stc@bacninh.gov.vn

             Giám đốc Trung tâm: Trương Quang Chiến

                        Điện thoại: 02223.870890

                        Điện thoại DĐ: 0987.612888

                        Email: tqchien.stc@bacninh.gov.vn