Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5164

Đã truy cập : 43433719

Công khai giá hàng năm các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

19/07/2014 09:27 Số lượt xem: 21891


 
BẢNG CÔNG KHAI GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
 

TT

Nội dung

Chi tiết

1


 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2010 (Theo quyết định số 172/2009/QĐ-UBND, ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Tải về

2


 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2011 (Theo quyết định số 162/2010/QĐ-UBND, ngày  23/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
 

Tải về

3


 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012 (Theo quyết định số 155/2011/QĐ-UBND, ngày  22/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
 

Tải về

4


 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013 (Theo quyết định số 140/2012/QĐ-UBND, ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
 

Tải về

5


 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2014 (Theo quyết định số 570/2013/QĐ-UBND, ngày   25/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
 

Tải về

6

Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  (Theo quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh) 

Tải về

7

 Quyết định quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  (Theo quyết định số 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh)

Tải về

8

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

9

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về

10

Quyết định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 05 năm (2015-2019) (Theo quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh)

Tải về


11
 

 Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ban hành theo quyết định số 08/2015/QĐ-UBND, Ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Tải về

12

Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ban hành theo quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, Ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Tải về

13  Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ban hành theo quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 5 năm 2018) Tải về

14

 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Tải về