Thống kê truy cập

Online : 8363
Đã truy cập : 138544711

Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại Đảng bộ Sở Tài chính.

17/08/2023 11:26 Số lượt xem: 804

Chiều ngày 16/8/2023, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận tại Đảng bộ Sở Tài chính. Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, làm Trưởng đoàn và các đồng chí là thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định số 787-QĐ/TU ngày 23/6/2023 của Tỉnh ủy. Về phía Đảng bộ Sở Tài chính có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí là lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng các phòng, đơn vị và Trưởng các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Sở Tài chính. Tại báo cáo đã xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận là công tác vận động quần chúng nhằm phát huy quyền làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Do vậy,  Đảng ủy Sở luôn quan tâm thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai, học tập quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận đến toàn thể đảng viên và quần chúng được biết và hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng công tác dân vận.


Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sở Tài chính cụ thể hóa công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Ngày 21/5/2015 Sở Tài chính ban hành Quyết định số 62/QĐ-STC về Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Tài chính; trong đó, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trách nhiệm của cán bộ, những việc phải công khai, những việc cán bộ giám sát kiểm tra...


Đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Sở Tài chính, tại Hội nghị

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan với đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính đơn giản hoá thủ tục hành chính; xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết công việc của các phòng, đơn vị và của các chi bộ.

Hằng năm, chính quyền phối hợp Công đoàn Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm công khai tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp, kết quả tiết kiệm chi ngân sách và dự toán kinh phí ngân sách cấp năm sau; thảo luận, đối thoại giữa cán bộ với Lãnh đạo cơ quan, BCH Công đoàn. Tổ chức rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý tài sản và sử dụng kinh phí nội bộ Văn phòng Sở, nhằm tiết kiệm chi và tăng thu nhập cho cán bộ. Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời ký giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan với tổ chức công đoàn đã giúp cho công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn thực hiện quyền được biết, quyền được tham gia ý kiến, quyền giám sát, kiểm tra, từ đó đảm bảo sự bình đẳng, tôn trọng, phát huy được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hệ thống văn bản đi, đến được cập nhật công khai đầy đủ chương trình, Kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động của Sở hàng năm; quyết toán kinh phí hàng năm của Sở; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển; quy hoạch cán bộ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ và các văn bản chuyên môn... từ đó giúp công chức, viên chức khai thác, theo dõi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công bằng dân chủ.

Sở Tài chính căn cứ vào Luật cán bộ công chức, viên chức để xây dựng Quy chế văn hóa công sở, văn hóa giao thông và chuẩn mực đạo đức, ứng xử của công chức, viên chức và người lao động  nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ công chức viên chức, nâng cao hiệu quả công tác để phục vụ nhân dân. Thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật PCTN; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.

Thực hiện công khai trên Trang thông tin của Sở về công tác quản lý tài chính ngân sách; công tác giá cả; công tác cải cách hành chính; công tác tuyển dụng, chi tiêu nội bộ; công tác phòng chống tham nhũng và công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến ngành lĩnh vực của Sở, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân nắm rõ được hoạt động của Sở Tài chính

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Tài chính xác định còn một số hạn chế cần khắc phục đó là các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên,...) chưa chủ động, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất Đảng ủy, chính quyền trong hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan. Một số đảng viên nhận thức về dân vận còn chưa đầy đủ, tâm lý ngại va chạm, tham gia ý kiến trước tập thể. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận tuy có kịp thời và được quan tâm thực hiện nhưng việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản cụ thể hóa triển khai đôi lúc còn chậm.

Công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện công tác dân vận chưa được thực hiện thường xuyên; việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác dân vận có thực hiện nhưng lồng ghép với việc tổng kết công tác xây dựng Đảng hằng năm….

Tại buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung về công tác phối hợp của các tổ chức chính trị với Sở Tài chính trong công tác dân vận; những việc phải công khai để cán bộ được biết theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của Sở cho các phòng đơn vị tránh chồng chéo; nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính và các biện pháp thực hành tiết kiệm chống tham những, lãng phí......

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ kiểm tra và những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận của hệ thống chính trị mà Đảng ủy Sở Tài chính đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Sở Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng về công tác dân vận; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ Tài chính văn minh, lịch sự, tác phong chuyên nghiệp; ban hành quy chế công tác dân vận. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện công khai, minh bạch dân chủ hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao./.

Văn phòng Sở