Thống kê truy cập

Online : 6713
Đã truy cập : 138541303

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2023.

27/11/2023 14:59 Số lượt xem: 290

Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 379/KH-UBND tỉnh về tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng, thống nhất các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền cấp huyện; các doanh nghiệp có vốn Nhà nước  thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh.

Đồng thời, xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, đối tượng, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Nội dung của Kế hoạch, gồm quán triệt, phổ biến quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Tổ chức việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/12/2023 (kể cả trường hợp phải kê khai bổ sung hoặc kê khai lại).

Việc bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền phải hoàn thành trước 20/01/2024.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, các cơ quan, tổ chức, đơn vị bắt đầu tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023 nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp trong việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập.

 (Kế hoạch kèm theo)

Văn phòng Sở