Thống kê truy cập

Online : 8098
Đã truy cập : 138548173

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch kê khai, bàn giao, công khai, kiểm soát bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2023.

28/11/2023 16:57 Số lượt xem: 163

Ngày 28/11/2023, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 37/KH-STC về việc kê khai, bàn giao, công khai, kiểm soát bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng, thống nhất các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, trong việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập. Tổ chức thực hiện kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung quy định.

Tại Kế hoạch giao Trưởng các phòng, đơn vị tích cực quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung quy định về kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020; Công văn số 368/TTr-NV4 ngày 22/5/2023, Công văn số 703/TTr-NV4 ngày 15/9/2023 của Thanh tra tỉnh và các công văn hướng dẫn đôn đốc thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập trong năm của Sở Tài chính.

Theo quy định, người có nghĩa vụ kê khai hằng năm của Sở Tài chính, gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm tư và công chức, viên chức giữ ngạch: Thanh tra viên; kế toán viên.

Người có nghĩa vụ kê khai bổ sung khi có biến động (tăng hoặc giảm) về tài sản, có thu nhập trong năm (của mình và vợ hoặc chồng, con chưa thành niên) có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

* Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, được thực hiện như sau:

(1) Trưởng phòng, đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn công chức có nghĩa vụ kê khai của phòng, đơn vị mình thực hiện. Tổng hợp gửi bản kê khai, kèm theo biên bản giao nhận về Thanh tra Sở chậm nhất ngày 08/12/2023.

(2) Thanh tra Sở có trách nhiệm, kiểm soát toàn bộ quá trình thực hiện kê khai (kê hằng năm, kê bổ sung) của cá nhân thuộc các phòng, đơn vị đến khi có bản kê khai hoàn chỉnh, đúng mẫu, đủ các nội dung phải kê, giải trình theo hướng dẫn. gửi về Văn phòng chậm nhất ngày 18/12/2023.

(3) Văn phòng Sở có trách nhiệm tiếp nhận các bản kê khai trực tiếp từ Thanh tra Sở và tiếp tục kiểm soát trước khi bàn giao cho Thanh tra tỉnh theo quy định. Hoàn thành xong trước ngày 15/01/2024.

Chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày bàn giao bản kê khai cho Thanh tra tỉnh, Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu tổ chức hình thức công khai các bản kê khai theo quy định./.

(Kế hoạch kèm theo)

Văn phòng Sở