Thống kê truy cập

Online : 7612
Đã truy cập : 131695461

UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế- xã hội Quý IV/2023.

20/10/2023 17:16 Số lượt xem: 305

 Ngày 17/10/2023 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 341/KH-UBND về điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý IV/2023. Theo đó, mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành để triển khai có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trong 3 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã đề ra.

Đồng thời yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 05 quyết tâm chính trị và giải quyết 8 điểm nghẽn của tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Kết luận số 901-KL/TU.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ chi tiết theo thời gian, công việc gắn với trách nhiệm hoàn thành của từng cán bộ, công chức, lãnh đạo thực hiện. Đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả các giải pháp được chỉ ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chỉ thị, Chương trình hành động của UBND tỉnh trong quý IV/2023, nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành có giải pháp tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt trong điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch; tháo gỡ khó khăn các dự án BT và dự án đối ứng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp đùn đẩy hoặc cố tình kéo dài thời gian, thực hiện công việc không kịp thời, hiệu quả thấp. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quy hoạch chung đô thị; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tại Kế hoạch giao cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Trong đó, giao cho Sở Tài chính chủ trì:

(1). Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 trình cấp có thẩm quyền tháng 11/2023.

(2). Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 309/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

(3). Phối hợp với Cục thuế tỉnh có giải pháp đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất đối với các dự án BT, các dự án đấu giá đấu thầu thu tiền sử dụng đất; tổng hợp đánh giá tình hình tăng thu ngân sách, phương án thu hồi, điều chỉnh kinh phí để xây dựng phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, thực hiện thường xuyên từ tháng 10/2023- tháng 11/2023./.

 ( Kế hoạch kèm theo)

Văn phòng Sở