Thống kê truy cập

Online : 7858
Đã truy cập : 131687618

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2023.

13/09/2023 14:17 Số lượt xem: 540

Ngày 12/9/2023, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền việc triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của tỉnh; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 15/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị; kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế xã hội Quý III/2023. Tuyên truyền bài phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.


Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2023.

Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông".

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền và quán triệt thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương và Công văn số 1638/UBND-NC ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh; tuyên truyền chủ đề của Tỉnh và của Đảng bộ Khối "Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh; nâng cao đạo đức công vụ. Tăng cường kết nối góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Đôn đốc các chi bộ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề Quý III/2023 đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.

Triển khai nội dung tại Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương và việc sử dụng cờ Đảng và nội dung tại Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; thực hiện quy trình, mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ theo Hướng dẫn tại Quyết định số 800-QĐ/TU ngày 03/8/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đảng ủy Sở chuẩn bị tiến hành kiểm tra, giám sát năm 2023, đối với 02 chi bộ và 02 đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ; Bí thư các chi bộ rà soát tiến hành kiểm tra đảng viên của chi bộ hoàn thành Quý 3/2023 theo Kế hoạch.

Đảng ủy Sở và chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023.

Đối với công tác chuyên môn, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước và điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2023; hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán năm 2024; dự kiến thu chi ngân sách địa phương năm 2024; Kế hoạch tài chính 03 năm 2024-2026.

3. Rà soát nguồn vốn đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

4. Báo cáo tình hình thực hiện kết luận của thanh tra và kiểm toán nhà nước đến ngày 15/8/2023; tổng hợp trình UBND tỉnh phương án thu hồi, điều chỉnh, phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương.

5. Tổng hợp nguồn và nhu cầu thực hiện CCTL năm 2023 của các đơn vị, địa phương. Rà soát tình hình thực hiện dự toán năm 2023 của các đơn vị dự toán, chuẩn bị số liệu để thảo luận dự toán năm 2024.

6. Tham gia ý kiến về dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định và xác định kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại; dự kiến phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/2017/NQ - HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND và triển khai xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2024 - 2025.

8. Chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tháng 10/2023 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

9. Tổ chức thẩm tra quyết toán các công trình (HMCT) hoàn thành đầy đủ hồ sơ đã gửi đến phòng; Đôn đốc các đơn vị thu hồi tạm ứng các dự án chậm thu hồi vốn tạm ứng, có số tồn dư tạm ứng chuyển qua các năm, kéo dài qua các năm nhưng đến nay chưa thực hiện thu hồi; Đôn đốc lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

10. Tiếp tục tham gia Tổ công tác rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.Nhập dự toán vốn đầu tư công năm 2023 trên hệ thống Tabmis cho các dự án khi có quyết định phân bổ vốn.

11. Dự thảo Văn bản thẩm định phương án giá đất để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét tại phiên họp thẩm định phương án giá đất, làm cơ sở trình UBND tỉnh xác định giá tính thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất; giá tính tiền thuê đất các dự án của các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất.

12. Triển khai xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; xác định giá trị tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, giá trị còn lại đã đầu tư vào đất thu hồi của các doanh nghiệp; xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

13. Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định; tổ chức nắm thông tin giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng làm cơ sở tổng hợp báo cáo Cục quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh; đôn đốc các đơn vị thực hiện đăng kí, kê khai giá; thực hiện định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

14. Trả lương kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát tháng 9/2023. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán kinh phí trợ giá và hỗ trợ các tuyến xe buýt nội tỉnh năm 2022; Cấp kinh phí sửa chữa lớn cho 02 Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Nam Đuống.

Thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Sở Giao thông Vận tải, Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

15. Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, đơn vị: UBND huyện Lương Tài, UBND thị xã Thuận Thành, UBND huyện Gia Bình, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

16. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ thanh toán chi phí liên quan đến tài sản công để xử lý số dư tài khoản tạm giữ.

17. Thực hiện thanh tra theo kế hoạch năm 2023: Thanh tra tài chính đối với Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống, niên độ ngân sách 2022. Tiếp tục kiểm tra nội bộ về việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ, việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở Tài chính, niên độ kế toán ngân sách năm 2022. 

18. Chuẩn bị tài liệu, số liệu về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 cho Thanh tra Bộ Tài chính về thanh tra tại tỉnh Bắc Ninh.

19. Tiếp tục cung cấp tài liệu, báo cáo  và làm việc với  Đoàn UB KTTW  theo Quyết định số 854-QĐ/UBKTTW khi Đoàn có yêu cầu.

20. Thực hiện công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiếp công dân tại Sở Tài chính theo Lịch Tiếp công dân năm 2023.

21. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt KHLCNT gói thầu sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung  năm 2023 và sau khi có quyết định phê duyệt KHLCNT tổ chức đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn và đấu thầu rộng rãi (qua mạng) đối với gói thầu mua sắm.

22.Tiếp tục thực hiện tiếp nhận tài sản nhà nước, tài sản thi hành án của các cơ quan, đơn vị theo quyết định của UBND tỉnh và Thông báo của cơ quan thi hành án; Trình phương án xử lý tài sản nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân và tổ chức thẩm định giá tài sản để trình phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản, lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định.

23. Tiếp tục thực hiện công tác CCHC đảm bảo theo chỉ đạo của cấp trên và theo tiến độ đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị công tác CCHC năm 2023 của Sở Tài chính. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu công tác kiểm tra duy trì Hệ thống QLCL theo TCVN 9001:2015 đảm bảo quy định.

24. Tiếp tục thực hiện nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

25. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc Sở) theo Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 21/6/2023 của Tỉnh ủy; triển khai các bước thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 02 chức danh Trưởng phòng (Tài chính đầu tư và Quản lý Giá); thông báo để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với Phó Trưởng phòng (Quản lý ngân sách và Tài chính hành chính sự nghiệp)  theo quy định.

26. Tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở  và Trung tâm theo Thông tư số 54/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

27. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác./.

Văn phòng Sở