Thống kê truy cập

Online : 8981
Đã truy cập : 131672845

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

20/09/2023 08:36 Số lượt xem: 289

Chiều ngày 18/9/2023, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, do bà Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì; tham dự Hội đồng có các nhà khoa học thuộc Học viện ngân hàng phân viện Bắc Ninh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh-Đại học Thái Nguyên….

Đề tài Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, do Sở Tài chính chủ trì; chủ nhiệm đề tài là TS.  Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng 08 thành viên chính và 01 thư ký đề tài.


Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả nghiệm thu đề tài kết luận tại Hội nghị

Tại buổi nghiệm thu, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung của Đề tài. Theo nhóm nghiên cứu, nội dung của Đề tài gồm: (1)Thông tin chung về đề tài; (2) Tính cấp thiết mục tiêu của đề tài; tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước; giải pháp tổ chức thực hiện đề tài; tiến độ thực hiện đề tài so với kế hoạch đề ra; (3) Kết quả thực hiện đề tài; (4) Kết luận và kiến nghị…


Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết đề tài

Theo nhóm nghiên cứu đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, chất Đề tài này giúp cho các nhà quản lý của tỉnh có thêm những luận cứ khoa học để điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách tự chủ nói chung, tự chủ tài chính nói riêng. Đồng thời cũng góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đón nhận cơ hội, khắc phục những hạn chế, chủ động thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhằm hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Sau nghiên cứu chủ đề lớn này, sẽ là những nghiên cứu cụ thể theo từng nội dung của cơ chế tự chủ tài chính, giúp cho tỉnh đưa ra các quyết sách cụ thể hơn cho từng lĩnh vực, nội dung, cũng như tham khảo cho việc nghiên cứu chủ đề có liên quan, như vấn đề về danh mục dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, vấn đề về xác định giá dịch vụ sự nghiệp công, hay vấn đề về đổi mới đầu tư từ NSNN cho dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại Hội nghị nhóm nghiên cứu kiến nghị với tỉnh Bắc Ninh cần sớm hoàn thiện và ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, tách danh mục sử dụng NSNN dựa trên các quy định pháp lý mới được ban hành như trên trên cơ sở chi tiết các hình thức đầu tư từ NSNN; cần tăng cường thực hiện phân cấp thẩm quyền tới cấp thành phố, huyện thị, các Sở ngành và đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc phê duyệt các đề án liên doanh, liên kết hay đề án xã hội hoá; quy định về thẩm quyền tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu chuyên môn cao tại các đơn vị, đặc biệt đối với mô hình trường chất lượng cao; tăng cường phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho các huyện...

Tạo cơ chế và bố trí nguồn lực để thiết kế một thang, bảng lương cụ thể hơn, sát hơn đối với từng vị trí việc làm cụ thể; triển khai kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí, đánh giá khung năng lực lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, tổ chức thi tuyển chức danh theo định kỳ và đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc hàng năm....

Đồng thời, kiến nghị với Chính phủ, bộ ngành Trung ương cần hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm quyền phê duyệt của HĐND, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm rút ngắn quy trình, thủ tục và thời gian thực hiện, tăng cường trách nhiệm, tăng tính chủ động và cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện nhanh khung pháp lý liên quan đến tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập.

 Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng đánh giá cao Ban Chủ nhiệm đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Phạm vi, nội dung nghiên cứu của Đề tài rất thiết thực. Ban Chủ nhiệm đã phân tích, đánh giá cơ bản đầy đủ thực trạng của cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chỉ ra được hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó, Ban Chủ nhiệm đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, khả thi, giải quyết được những hạn chế, khó khăn đang tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng có các ý kiến góp ý như: Ban Chủ nhiệm nghiên cứu bổ sung thêm số liệu phần tổng quan của đề tài; nghiên cứu sâu thêm các trường hợp về kinh nghiệm quốc tế trong các đơn vị sự nghiệp; cần luận giải miêu tả rõ thêm về phương pháp nghiên cứu về định lượng và định tính; mức thu các đơn vị sự nghiệp của đơn vị Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động thương binh & xã hội….

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận, đánh giá cao việc thực hiện Đề tài của Ban Chủ nhiệm. Đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện nghiêm túc, kết cấu Đề tài hợp lý, lôgic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài cơ bản đạt được mục tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, đề nghị Ban Chủ nhiệm cần nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện các nội dung của Đề tài. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá 90 điểm, xếp loại: Xuất sắc/.

Văn phòng Sở