Thống kê truy cập

Online : 7681
Đã truy cập : 131699281

Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính Bắc Ninh năm 2023

30/11/2023 17:24 Số lượt xem: 165

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CPngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch CCHC của tỉnh, của Sở Tài chính, năm 2023, Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là công tác tuyên truyền, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ và ứng dụng chuyển đổi số.

Năm 2023, nhằm triển khai đồng bộ công tác CCHC, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 1644/KH-STC ngày 30/12/2022 về CCHC năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-STC ngày 28/2/2023 về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-STC Ngày 21/02/2023 về tuyên truyền CCHC năm 2023; Kế hoạch số 26/KH-STC ngày 01/8/2023 về tổ chức hội nghị CCHC năm 2023; Công văn số 398/STC-VP ngày 05/4/2023 về rà soát và tham gia ý kiến danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính; Công văn số 556/STC-VP ngày 05/5/2023 về thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công tỉnh; Công văn số 1089/STC-VP ngày 03/8/2023 về triển khai nhiệm vụ rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện các nội dung về CCHC, cải cách TTHC và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC cho người dân và doanh nghiệp; Công văn số 1685/STC-VP ngày 10/11/2023 về việc triển khai, đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC Sở Tài chính năm 2023,....

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức như: Triển khai, quán triệt bằng các văn bản chỉ đạo về CCHC của Sở; trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, của phòng, trên Trang Thông tin điện tử của Sở có riêng 01 chuyên mục về CCHC, thường xuyên đăng tải văn bản chỉ đạo, triển khai công tác CCHC của Trung ương, tỉnh; các tin, bài, ảnh liên quan đến công tác CCHC của Sở. Năm 2023, thực hiện tuyên truyền về CCHC với 31 tin, bài được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Tổ chức hội nghị CCHC năm 2023 với chủ đề "Đẩy mạnh cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Ninh". Hội nghị tập trung vào nhiều vấn đề cốt lõi, đánh giá đúng thực trạng của công tác CCHC, cải cách tài chính công tỉnh, khó khăn, vướng mắc,...nhằm đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của Sở Tài chính, công tác cải cách tài chính công tỉnh trong thời gian tới.

 Nội dung tuyên truyền CCHC tập trung chủ yếu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Sở về công tác CCHC như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2023; Nghị quyết số 55-NQ/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 235/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thưc hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về cải thiện chỉ số Cải CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Bắc Ninh năm 2023;...Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ về ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC; từ đó giúp mỗi cá nhân có ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ CCHC nói riêng.

Sở Tài chính phát động phong trào thi đua, khích lệ, động viên công chức, viên chức, người lao động có sự sáng tạo, đổi mới, có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong công tác CCHC với nội dung thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động, Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh quán triệt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/09/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ; ban hành văn bản quán triệt, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động như Quyết định số 113/QĐ-STC ngày 01/8/2023 về Quy chế văn hóa công sở, văn hóa giao thông và chuẩn mực đạo đức, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động; Công văn số 749/STC-VP ngày 06/6/2023; Công văn số 1689/STC-VP ngày 13/11/2023,...

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, trong công tác CCHC, cải cách TTHC. Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1109/KH-STC ngày 21/9/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023; Công văn số 1497/STC-VP ngày 11/10/2023 về việc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; Quyết định số 151/QĐ-STC ngày 15/9/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển số của Sở Tài chính; Quyết định số 156/QĐ-STC ngày 22/9/2023 về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tài chính Bắc Ninh,....

Xây dựng hệ thống mạng WAN kết nối từ Bộ Tài chính đến Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thông qua đường truyền Metro Wan 4Mb/s để triển khai các chương trình ứng dụng của ngành như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), quản lý tài sản, Trao đổi thông tin, IOC, Chương trình cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản, mã số quan hệ ngân sách, Quản lý giá, hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp, Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước, Danh mục dùng chung … và các ứng dụng khác của ngành tài chính, đảm bảo việc triển khai vận hành được thường xuyên, liên tục không bị gián đoạn trên môi trường mạng.

Bố trí phòng máy chủ riêng, độc lập, lắp đặt hệ thống điều hoà hoạt động thường xuyên 24/7; bố trí Tủ Rack, Switch, Router, thiết bị chống sét lan truyền chung của cơ quan, tất cả máy tính trong hệ thống mạng được bảo vệ bằng hệ thống tường lửa tại Sở và triển khai, ứng dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng CNTT như: Trang thông tin điện tử Sở; hệ thống thư điện tử công vụ; phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý tài sản công, phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm quản lý hồ sơ công chức viên chức, cơ sở dữ liệu giá tỉnh Bắc Ninh, kho dữ liệu thu, chi ngân sách nhà nước; danh mục dùng chung của ngành… đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở, tiết kiệm thời gian của cán bộ và chi phí cho đơn vị.

Năm 2023, trình UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 24/7/2023, theo đó có 16/21 TTHC cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, trong đó, có 13/16 DVC trực tuyến toàn trình (cấp tỉnh: 12, cấp huyện: 01), đạt tỷ lệ 81,25% DVC cung cấp toàn trình; 03 DVC trực tuyến một phần cấp tỉnh. Thực hiện tích hợp, cung cấp 16/16 DVC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện công bố, công khai TTHC và danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở đầy đủ, kịp thời, theo quy định; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 về công bố mới 01 TTHC lĩnh vực công sản, đồng thời cắt giảm thời gian thực hiện từ 120 ngày xuống còn 75 ngày (đạt tỷ lệ cắt giảm 37,5%); bãi bỏ 31 TTHC lĩnh vực quản lý công sản (trong đó 21 TTHC cấp tỉnh; 07 TTHC cấp huyện; 03 TTHC cấp xã); tiếp nhận và trả lời 23 câu hỏi của công dân và các tổ chức gửi đến.

Từ ngày 01/1/2023 đến 17/11/2023, tiếp nhận 394 hồ sơ gửi đến; trong đó có 379 hồ sơ trực tuyến đạt 96,2%; 15 hồ sơ nhận trực tiếp; đã giải quyết và trả kết quả 394 hồ sơ. 100% hồ sơ được thực hiện giải quyết trả kết quả sớm hẹn, đúng hẹn, không có trường hợp hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa, hồ sơ chậm trả.

Việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi giao dịch nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Bên cạnh đó, công tác CCHC của Sở còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền CCHC được Sở Tài chính quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên hình thức triển khai còn chưa phong phú, chưa có chiều sâu; các sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC chưa được công chức, viên chức, các phòng, đơn vị thuộc Sở quan tâm, chú trọng nhiều.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác CCHC, Sở Tài chính tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Quyết định số 235/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch số 650/KH-STC ngày 02/6/2022 của Sở Tài chính về CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương về công tác CCHC, nhất là các nội dung về sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, cung cấp dịch dụ công trực tuyến toàn trình, một phần; điều động, luân chuyển cán bộ; công tác cải cách tài chính công...tới toàn thể cán bộ trong Sở, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết nhiệm vụ được giao.

3. Đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC để nâng cao hơn nữa năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; thực hiện tốt việc chuyển đổi số, số hóa các TTHC; thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh xử lý những sai sót.

4. Đảm bảo thực hiện hoàn thành có hiệu quả, đúng tiến độ 100% nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

5. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm chủ động sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn kinh phí được giao, đảm bảo đáp ứng thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Sở đã đề ra.

6. Về công tác cải cách tài chính công tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, phân cấp quản lý ngân sách, phân cấp quản lý dự án đầu tư công, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Tham mưu với HĐND, UBND tỉnh về dự toán chi hoạt động năm 2024 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh với mục tiêu, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý, xây dựng dự toán năm 2024 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2023; các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý, xây dựng dự toán năm 2024 giảm tối thiểu 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2023 (trừ dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo). Dự toán chi hoạt động năm 2025 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý, tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc xây dựng dự toán năm 2024.

Tiếp tục đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án xử lý đối với nhà, đất phải sắp xếp lại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo quy định.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo, theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhằm thực hiện dứt điểm các kết luận kiểm toán còn phải thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách nhà nước.

7. Thường xuyên quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/09/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở; Quyết định số 113/QĐ-STC ngày 01/8/2023 về Quy chế văn hóa công sở, văn hóa giao thông và chuẩn mực đạo đức, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

8. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức nói chung và công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

9. Đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài chính đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính phải gắn với nhiệm vụ cải cách nhằm phát huy mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

10. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của Sở; duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

Văn phòng Sở