Thống kê truy cập

Online : 7275
Đã truy cập : 131687233

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bắc Ninh

30/11/2023 17:22 Số lượt xem: 143

Ngày 20/11/2023, UBND tỉnh ký Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND/KH-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Quy chế gồm 04 chương và 30 Điều, nêu rõ các quy định chung; quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành.

Theo đó, Quy chế quy định về quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý, vận hành, gồm: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã; cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nêu trên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Tại Quy chế quy định rõ các nội dung về nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng; những hành vi bị nghiêm cấm; thông tin cung cấp; thời hạn cung cấp, xử lý thông tin; các chức năng hỗ trợ; quản lý việc cấp, sử dụng tài khoản khai thác, tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố; nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; đăng ký tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản; đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ điện tử; quy trình thực hiện TTHC; quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử; quy định đối với việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC,....

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả, tiến độ giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC tại các cấp theo chức năng quản lý ngành; kịp thời cập nhật, chỉnh sửa, cấu hình các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử theo quy định của pháp luật chuyên ngành; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo quy định.

Tại Quy chế giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai, nâng cấp và duy trì hoạt động có hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023 và thay thế Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh.

(Kèm theo Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND)

Văn phòng Sở