Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4673

Đã truy cập : 43676781

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

02/08/2018 11:54 Số lượt xem: 11558

GIÁM ĐỐC SỞ : NGÔ TÂN PHƯỢNG

 
* Điện thoại cơ quan: 02223. 826243

* Email: ntphuong1.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; phụ trách chung và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau 

             - Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

             - Công tác cải cách hành chính.

             - Công tác kế hoạch và điều hành ngân sách.

             - Chủ trì họp thường kì, đột xuất của Lãnh đạo Sở, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Tài chính, ngân sách. Điều hành hoặc phân

               công các đồng chí Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính.

              - Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lí ngân sách.

              - Sinh hoạt cùng với phòng Quản lí ngân sách.

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ : MẦU THỊ THANH THỦY

 
* Điện thoại cơ quan: 02223. 824198

* Email: mttthuy.stc@bacninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

              - Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực QLNN: Tài chính đầu tư, Tài chính doanh nghiệp, công tác phát triển CN Tin học & Thống kê.

              - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính đầu tư, Phòng Tài chính doanh nghiệp và phòng Tin học & Thống kê.

              - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

              - Sinh hoạt cùng với phòng Tài chính doanh nghiệp.


PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: PHẠM QUỐC TUẤN

 

* Điện thoại cơ quan: 02223. 874232

* Email: pqtuan.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực   công tác sau:

           - Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Tài chính hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính và công tác quản lí tài sản công.

          - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Thanh tra Sở.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

          - Sinh hoạt cùng Thanh tra Sở.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: NGUYỄN ĐÌNH HUẤN


* Điện thoại cơ quan: 02223. 894099

* Email: ndhuan.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

          - Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Quản lí nhà nước về giá, công tác hành chính quản trị của Sở, Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lí tài chính & tài sản công.

         - Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lí giá và công sản, Văn phòng Sở và Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lí tài chính, tài sản công và công tác tiếp dân.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

         - Sinh hoạt cùng với phòng Quản lí giá và công sản.

(Thông báo số 123/TB-STC, ngày 04/9/2019 của Sở Tài chính về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở)