Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Chuyên mục Chuyên mục

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

06/06/2018 15:22 Số lượt xem: 5465

GIÁM ĐỐC SỞ: NGUYỄN VĂN HẢI

 

* Điện thoại cơ quan: 02223. 826243

* Email:  nvhai.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; phụ trách chung và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

- Công tác kế hoạch và điều hành ngân sách, Quản lí nhà nước về Tài chính Đầu tư

- Chủ trì họp thường kì, đột xuất của Lãnh đạo Sở, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Tài chính, ngân sách. Điều hành hoặc phân  công các đồng chí Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lí ngân sách và phòng Tài chính đầu tư.

- Sinh hoạt cùng với phòng Quản lí ngân sách.


PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: PHẠM QUỐC TUẤN

 

* Điện thoại cơ quan: 02223. 874232

* Email: pqtuan.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực   công tác sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Tài chính hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Thanh tra Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Tài chính ngân sách, giá cả các huyện: Thuận Thành, Lương Tài và thị xã Từ Sơn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Sinh hoạt cùng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

 


PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: MẦU THỊ THANH THỦY

 
* Điện thoại cơ quan: 02223. 824198

* Email: mttthuy.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực quản lí nhà nước: Tài chính doanh nghiệp, dịch vụ xổ số, công tác phát triển công nghệ tin học và thống kê.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh và phòng Tin học & thống kê.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Tài chính ngân sách, giá cả các huyện: Yên Phong, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Sinh hoạt cùng với phòng Tài chính doanh nghiệp.

 


PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: NGUYỄN ĐÌNH HUẤN


* Điện thoại cơ quan: 02223. 894099

* Email: ndhuan.stc@bacninh.gov.vn

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Quản lí nhà nước về giá, công tác hành chính quản trị của Sở, Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lí tài chính và tài sản công.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lí giá và công sản, Văn phòng Sở, Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lí tài chính và tài sản công và công tác tiếp dân.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Tài chính ngân sách, giá cả các huyện: Gia Bình và Quế Võ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Sinh hoạt cùng với phòng Quản lí giá và công sản.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1262

Đã truy cập : 42938772