Thống kê truy cập

Online : 7783
Đã truy cập : 138548247

Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.

28/02/2024 13:41 Số lượt xem: 96

Căn cứ Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh về tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Ngày 23/02/2024, Sở Tài chính ban hành Báo cáo số 29/BC-STC về việc kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.

Theo đó, Sở Tài chính triển khai tuyên truyền, quán triệt các quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, như: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh về tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 37/KH-STC ngày 28/11/2023 về tổ chức thực hiện việc kê khai, bàn giao, công khai, kiểm soát bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2023; Quyết định số 218/QĐ-STC ngày 08/12/2023 về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2023. Kết quả:

1. Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai hằng năm theo quy định.

2. Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định.

3. Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai phục vụ công tác cán bộ theo quy định.

(Báo cáo kèm theo)

Văn phòng Sở