Thống kê truy cập

Online : 6312
Đã truy cập : 138541843

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2024.

28/02/2024 13:43 Số lượt xem: 93

Ngày 22/02/2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 24/KH-STC về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, giúp cán bộ trưởng thành và phát triển toàn diện; xóa bỏ khuynh hướng cục bộ, khép kín trong nội bộ phòng, đơn vị. Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức nhằm tạo điều kiện cho công chức được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, bảo đảm tính kế cận lâu dài; chống biểu hiện bảo thủ, trì trệ đối với công chức khi làm một công việc, công tác tại một vị trí quá lâu. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước. Nâng cao năng lực công tác cho công chức, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân am hiểu các nghiệp vụ chuyên môn khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phải được tiến hành theo định kỳ; đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm và khoa học; phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác; không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan; đảm bảo sự đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, khép kín. Bố trí số lượng công chức tại các phòng, đơn vị thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và theo Đề án vị trí việc làm quy định tại Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh.

Thực hiện điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm sự đoàn kết, ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc. Việc luân chuyển, chuyển đổi phải có kế hoạch lộ trình cụ thể được công khai dân chủ trong cơ quan đơn vị. Chuyển đổi vị trí công tác theo nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của cơ quan. Đối với vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác, không có vị trí thay thế phù hợp thì việc chuyển đổi, luân chuyển công tác do Giám đốc Sở quyết định chuyển đổi.

Công tác luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; phải được thực hiện khách quan công bằng khoa học hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và năng lực, đảm bảo tính ổn định, tính chuyên sâu, tính toàn diện, kế thừa và phát triển đội ngũ công chức; không để gây mất đoàn kết nội bộ, đồng thời chống tư tưởng ngại khó, chọn vị trí công tác thuận lợi, có điều kiện để mưu cầu lợi ích riêng.

Trước khi quyết định luân chuyển hoặc chuyển đổi vị trí công tác phải thông báo cho công chức được luân chuyển, chuyển đổi và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức bàn giao công việc trong thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu được chuyển đổi vị trí công tác.

Vị trí công tác phải chuyển đổi: Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ phòng, đơn vị này sang đảm nhận chức vụ tương đương ở phòng, đơn vị khác. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức giữa các phòng, đơn vị với nhau trong cơ quan.

Đối tượng điều động, luân chuyển: Trưởng phòng và tương đương; Phó Trưởng phòng và tương đương. Đối tượng chuyển đổi vị trí công tác: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các phòng, đơn vị trong Sở.

Theo Luật PCTN quy định: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Theo quy định về luân chuyển cán bộ: Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: Trong Quý II và III/2024.

(Kế hoạch kèm theo)

Văn phòng Sở