Thống kê truy cập

Online : 7457
Đã truy cập : 138545356

Sở Tài chính phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền.

28/02/2024 13:44 Số lượt xem: 106

Triển khai Công văn số 11577/BTC-TCCB ngày 23/10/2023 của Bộ Tài chính về phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền. Ngày 26/02/2024, Sở Tài chính ban hành Công văn số 272/STC-VP về việc phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền. Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị, tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua: “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI - năm 2025”

Mục tiêu thi đua nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiêm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021-2025. Kịp thời động viên, khuyến khích các các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI - năm 2025.

1. Về thời gian thi đua: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 28/8/2025.

2.  Nội dung thi đua: Tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 07/9/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026; khai thác mọi tiềm năng tạo nguồn thu NSNN, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ huy động vào NSNN giai đoạn 2021-2025 bình quân không thấp hơn 16% GDP; tăng cường công tác quản lý chi, điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nợ công; chú trọng việc thực hiện các chính sách có liên quan về an sinh xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kết hợp có hiệu quả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bội chi NSNN, nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ; tiếp tục cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng an toàn, bền vững. Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, quản lý chặt chẽ giá tính thuế; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế. Tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp; chuẩn bị tốt các giải pháp ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển KTXH, an ninh, quốc phòng và thu, chi NSNN.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về cải cách hành chính tại Quyết định số 1924/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo sự phát triển bền vững và vận hành ổn định, an toàn của thị trưởng tài chính; nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về tài chính - ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp. Tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về tài chính. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực nghiên cứu, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW phù hợp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong công tác quản lý công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính theo hướng “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước Bộ Tài chính đã và đang phát động trong thời gian qua; tổ chức phát động các phong trào thi đua nước rút, thi đua chuyên đề từ nay đến cuối năm 2024 phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi phòng, đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023-2024 và giai đoạn 5 năm 2021-2025; hướng tới Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI năm 2025.

3. Về nội dung tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng khắp toàn ngành Tài chính hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính: Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính; ấn phẩm về dấu ấn đổi mới, phát triển ngành Tài chính theo các giai đoạn; phim tài liệu về lịch sử truyền thống ngành Tài chính qua các giai đoạn lịch sử, lịch sử truyền thống các đơn vị trực thuộc như Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước…; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa;...

Tuyên truyên về công tác tổ chức triển khai “Hội nghị Điển hình tiên tiến”, “Hội nghị Biểu dương người tốt, việc tốt”, “Hội nghị Biểu dương những người công tác, lao động giỏi, lao động sáng tạo”… tới từng công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Tăng cường tuyên truyền; phát hiện xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Anh hùng Lao động, gương người tốt việc tốt, cán bộ tài chính mẫu mực qua các phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính trước, trong và sau khi tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ở các cấp.

Tuyên truyền về các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, của từng đơn vị từ nay đến năm 2025, trong đó tập trung tuyên truyền về thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu thu, chi NSNN được cấp có thẩm quyền giao.

Tuyên truyền về khí thế thi đua lao động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày thành lập, các sự kiện lớn trong năm 2025 của  ngành Tài chính, của Tỉnh và của Sở.

(Công văn kèm theo)

Văn phòng Sở